Kmetijska zemljišča

V okviru kmetijskih zemljišč gre za skupno obravnavo naslednjih tematsko povezanih vsebin:

  • Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Območja melioracij
  • Pedološke vrste (prsti)
  • Zemljišča v rabi kmetijskih gospodarstev (GERK)

Dejanska raba je bila vzpostavljena na osnovi interpretacije letalskih posnetkov (DOF) za namene administrativnih kontrol in izdelave katastra trajnih nasadov (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in oljčniki). Gre za tipološko delitev vrste rabe glede na stanje dejanske rabe ob zajemu in ločuje kategorije rabe, kot so pozidana in sorodna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi, vode ipd.

Podatki o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih v njihovi rabi (GERK) se vpišejo in vodijo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) - zbirki podatkov v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Pri vpisu GERK-ov v RKG se upošteva podatek o vrsti dejanske rabe iz evidence dejanske rabe.

Dejanska raba ne določa dovoljene rabe na nekem območju. Ta je v pristojnosti občin in njihovih prostorskih aktov z namensko rabo površin.

Možnosti v sistemu PISO
  • barvni prikaz dejanske rabe
  • prikaz ostalih vsebin kmetijskih zemljišč
  • izpis podrobnejših podatkov o kmetijskih zemljiščih za izbrano lokacijo  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 

Aplikacije - moduli


PISO CESTE
  BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO 3D LiDAR
  Pregledovalnik oblaka točk + izvedene analize
PISO Evidenca nepremičnin
  Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
  Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
  Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
  Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
  Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
  Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
  Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO Vzdrževanje nam. rabe za REN
  Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
  GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.