PISO Lokacijska informacija

Avtomatizirana priprava potrdila o namenski rabi (PNRP) in lokacijske informacije (LI).

PISO Lokacijska informacija omogoča avtomatizacijo postopkov pri izdajanju kakovostnejših potrdil o namenski rabi in lokacijske informacije na podlagi veljavnih prostorskih aktov. Z aplikacijo se skrajša čas njihove priprave in zmanjša možnost napak pri vnosu besedil iz odloka ter drugih lastnostih, ki so vezane na posamezno parcelo.

Kratek povzetek za tisk: PISO Lokacijska informacija Brošura

Osnovne značilnosti
 • stalno posodobljeni sloji zemljiškega katastra in državnih podatkov (zavarovana območja, varovanja in omejitve ter varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture),
 • pregledovanje in urejanje presekov,
 • evidenca vlog z lokacijo na karti (tudi v PISO Spletnem vmesniku),
 • izbira parcel na različne načine (iz grafike, z vpisom parcel),
 • cenovno konkurenčna in hitra vzpostavitev začetnega stanja,
 • enostavna uporaba, kratek čas uvajanja za uporabnika,
 • možnost popolne avtomatizacije pri pripravi dokumenta,
 • izdelava vlog z neomejenim številom parcel,
 • iskalnik po vlogah z možnostjo uporabe različnih filtrov,
 • prilagodljiv MS Word dokument opremljen s komentarji,
 • prilagodljive kartografske priloge v visokoločljivem PDF dokumentu,
 • povezava na ostale module namizne PISO aplikacije,
 • večuporabniška aplikacija, skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • povezljivost z dokumetnim sistemom.

 

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

osnovni podatki vloge

seznam vlog s filtrom

okno vloge s seznamom presekov

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

izbira parcele iz grafike

izbira z risanjem lastne geometrije

izbira z obstoječim slojem

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
opozorila nepopolnih podatkov vloge  okno za izdelavo kartografskih prilog kartografska priloga z legendo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
samodejna razdelitev na liste  avtomatiziran obrazec (MS Word)  obrazec opremljen s komentarji 
Vloge

Vloge omogočajo vnos podatkov iz vloge centralnega dokumentnega sistema občine. Aplikacija sproti preverja in opozarja uporabnika na manjkajoče ali nepravilne podatke pri vnosu ter na iztekajoče se roke za izdajo potrdila o namenski rabi ali lokacijske informacije. Po dogovoru z občino in njihovim ponudnikom dokumentnega sistema, se lahko obe aplikaciji tudi samodejno povežeta.

Evidenca vlog

Sproti se izdeluje skupna baza vlog po posameznih fazah (v obdelavi, rešena, čez rok), ki je na voljo vsem izbranim uporabnikom aplikacije. Vse vloge so označene na karti in jih je možno pregledovati tudi na PISO Spletnem vmesniku. 

Iskanje vlog je olajšano z uporabo različnih filtrov, kot npr. filter nerešenih vlog, filter glede na številko vloge, ime vlagatelja, fazo vloge, vključeno parcelo itd.

Izbor parcel za vlogo

Enostaven vnos parcel za vlogo z vpisom številk ali z izborom parcel iz grafike. Izbor iz grafike se lahko izvede z risanjem lastne geometrije, in sicer točke, linije ali območja ali pa na podlagi geometrije iz obstoječega sloja, npr. cestnega odseka, objekta gospodarske javne infrastrukture. Število parcel na vlogo ni omejeno.

Urejanje presekov

Preseki se med parcelami in ostalimi sloji izračunajo dinamično. S tem je zagotovljeno zadnje stanje zemljiškega katastra, slojev varovanj in omejitev in vseh drugih slojev, ki so nujni za potrdilo o namenski rabi ali lokacijsko informacijo. Presekom se lahko nastavi tudi toleranca glede površine in/ali odstotka preseka. V tem primeru aplikacija samodejno izključi vrednosti, ki ne ustrezajo pogojema. Vendar jih je možno na podlagi pregleda ponovno vklopiti pred izdelavo dokumenta.

Preseke je možno pred izdelavo potrdila ali lokacijske informacije:

 • glede na njihov odstotek oziroma površino pojavnosti na parceli izločiti ali vključiti,
 • grafično pregledovati na karti (vsak posamezen presek se na karti označi).
Avtomatiziran obrazec

Aplikacija PISO Lokacijska informacija tvori MS Word dokument, ki glede na stopnjo popolnosti občinskih podatkov, v celoti ali delno, pripravi potrdilo o namenski rabi ali lokacijsko informacijo. Dokument je opremljen s komentarji, na osnovi katerih lahko uporabnik po potrebi dokument naknadno tudi dopolni.

Kartografske priloge

Po principu »kopija je enaka originalu« se izdelajo visokoločljivi PDF dokumenti, ki so pripravljeni za končen tisk. Območje tiskanja se določi samodejno glede na izbrane parcele in merilo izrisa. Oblika in vsebina izvenokvirne vsebine (naslov, merilo, številčenje …) je poljubno prilagodljiva po željah občine.

Delo z dokumenti

Na vsako posamezno vlogo je mogoče pripeti poljubno število prilog, ki so nato na voljo vsem ostalim uporabnikom. Podprti so različni formati: MS Office, AutoCAD, PDF dokumenti, slike, ZIP arhivi itd.

Dokumentni sistem

Aplikacijo je možno povezati z dokumentnim sistemom. Vnesene vloge v glavni pisarni so na voljo referentu, ki mu tako ni potrebno vpisovati podatkov o vlagatelju.

Ostale funcionalnosti
 • samodejen izpis zgrajenih stavb na parceli,
 • za preseke se lahko uporabi parcelno stanje, ki je bilo uporabljeno pri izdelavi prostorskega akta,
 • možna nastavitev privzete oblike številke zadeve,
 • izpis opozorila, v kolikor vnesene parcele na vlogi ne obstajajo v grafičnem sloju parcel.
Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo je veljavna naročniška pogodba za Prostorski informacijski sistem občin. Priprava podatkov se zaračuna glede na dejanske stroške (odvisno od stanja in strukturiranosti aktov). Občinam omogočamo možnost postopnega dopolnjevanja vsebin.

Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.