PISO mnenja

Avtomatizirana priprava mnenja glede skladnosti s prostorskimi akti.

Aplikacija PISO Mnenja omogoča hitro in enostavno preverjanje, ali so bili pri izdelavi projektne dokumentacije za poseg v prostor upoštevani predpisi veljavnega občinskega prostorskega akta. Z dnem uveljavitve Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017) je občina postala obvezen mnenjedajalec v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Kratek povzetek za tisk: PISO Mnenja Brošura

Naloga občine je, da ugotovi ali je projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi iz njene pristojnosti:

 • z občinskim izvedbenim prostorskim aktom,
 • varovalnimi pasovi občinskih javnih cest in
 • minimalne komunalne oskrbe.
Osnovne značilnosti
 • skladnost z zakonodajo,
 • stalno posodobljen zemljiški kataster,
 • izbira parcel na različne načine (iz grafike, z vpisom parcel),
 • iskalnik po vlogah z možnostjo uporabe različnih filtrov,
 • možnost popolne avtomatizacije pri pripravi dokumenta,
 • prilagodljiv MS Word dokument,
 • skupna baza podatkov, neomejeno število uporabnikov,
 • evidenca vlog z lokacijo na karti (tudi v PISO Spletnem vmesniku),
 • pregled nad pozitivno in negativno izdanimi mnenji,
 • pregled, kateri pogoji preverjanja iz projektne dokumentacije so/niso v skladu z določili prostorskega akta.

 

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

osnovni podatki vloge

izbor območja objektov

preverjanje skladnosti

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
rezultat skladnosti avtomatiziran obrazec (MS Word)  izpis skladnosti in mnenja 
Vloge

Vloge omogočajo vnos podatkov iz centralnega dokumentnega sistema občine. Aplikacija sproti preverja in opozarja uporabnika na manjkajoče ali nepravilne vnose. Po dogovoru z občino in njihovim ponudnikom dokumentnega sistema, se lahko obe aplikaciji povežeta.

Evidenca vlog

Sproti se izdeluje skupna baza vlog, ki je na voljo vsem uporabnikom. Vse vloge so označene na karti in jih je možno pregledovati tudi na PISO Spletnem vmesniku. Uporabniku je tako na enostaven način omogočeno pregledovanje nad pozitivno in negativno izdanimi mnenji ter kateri pogoji preverjanja na vlogi so v skladu z določili občinskega prostorskega akta.

Izbor parcel za vlogo

Vnos parcel za vlogo je možen z vpisom parcelnih številk, preko iskalnika po zemljiškem katastru ali z izborom iz grafike. Slednje se lahko izvede z risanjem lastne geometrije ali pa z geometrijsko poizvedbo na podlagi dodanih točk, linij ali območij. Pri vpisu parcelnih številk aplikacija tudi preveri, ali katera izmed vnesenih parcel ne obstaja.

Preseki

Z vpisom parcel aplikacija izvede presek z namensko rabo in enotami urejanja prostora ter uporabniku samodejno izpiše pogoje preverjanja iz prostorskega akta, ki se nanašajo:

 • na splošna določila,
 • na določila posamezne vrste namenske rabe in
 • na določila posamezne enote urejanja prostora

S pregledom projektne dokumentacije se nato preveri, ali je dokumentacija v skladu s predpisi prostorskega akta. Aplikacija PISO Mnenja so nadgradnja PISO Lokacijske informacije. Lokacijska informacija poda informacijo, kateri posegi, gradnje in objekti so dovoljeni na posameznem območju ter katera merila in pogoje je potrebno upoštevati pri npr. gradnji in oblikovanju objektov. Aplikacija PISO Mnenja torej preveri skladnost z občinskih prostorskim aktom.

Avtomatiziran obrazec

Aplikacija PISO Mnenja ustvari MS Word dokument, v katerem je za izbran člen prostorskega akta navedeno ali projektna dokumentacija ustreza njegovim določilom. V izpis je možno vključiti tudi posamezna določila iz prostorskega akta. Uporabnik lahko dokument naknadno tudi dopolni.

Delo z dokumenti

Na vsako vlogo je možno pripeti poljubno število prilog, ki se sinhronizirajo na strežnik in so vidne vsem ostalim uporabnikom. Podprti formati so: MS Office, AutoCAD, PDF dokumenti, slike, ZIP arhivi itd.

Pogoji za uporabo

Pogoj za pridobitev in uporabo je veljavna naročniška pogodba za Prostorski informacijski sistem občin. Priprava podatkov se zaračuna glede na dejanske stroške (odvisno od stanja in strukturiranosti aktov). Občinam omogočamo možnost postopnega dopolnjevanja vsebin.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.