PISO NUSZ

Povečajte priliv v občinski proračun s posodobitvijo evidence NUSZ!

Aplikacija PISO NUSZ je namenjena:

 • pregledu nad celotno NUSZ evidenco
 • celovitemu urejanju evidence

Aplikacijo NUSZ uporablja že več kot 80 občin, posodobitev občinske evidence s podatki Registra nepremičnin (REN) pa smo samo od leta 2015 izvedli že za 40 občin.

NAŠE REŠITVE

ANALIZA STANJA OBSTOJEČIH PODATKOV
Za vas lahko pripravimo analizo obstoječe občinske evidence NUSZ z evidenco registra nepremičnin. Na podlagi rezultatov analize in informativnega izračuna izpadlih sredstev, ki so posledica neažurne evidence NUSZ, se boste lažje odločili za njeno posodobitev. Izkušnje so pokazale, da se je občini strošek izvedbe posodobitve povrnil še v istem letu.

Občine, ki že uporabljate našo aplikacijo, lahko primerjalno analizo zaženete kar znotraj aplikacije.


klikni za povečavo klikni za povečavo

IZKORISTITE OKOLJE APLIKACIJE

 • dober pregled nad evidenco
 • kontrole podatkov
 • primerjava z uradnimi evidencami
 • vodenje in kontrola pri oddaji podatkov
 • vodenje in kreiranje mnenj na pritožbo preko okolja aplikacije
Odločite se za aplikacijo PISO NUSZ in v enostavnem in preglednem okolju urejajte evidenco. Aplikacija omogoča prikaz raznih analiz in seznamov, ki prikazujejo stanje odmere, oziroma opozarjajo na možna neskladja podatkov.

POVEČAJTE OBČINSKI PRILIV IN OMOGOČITE ENAKOVREDNO OBDAVČITEV ZAVEZANCEV

 • skladnost evidence z uradnimi podatki
 • manj pritožb zaradi enostavne preveritve podatkov
 • enostavnejše vzdrževanje podatkov - vsakoletna kontrola podatkov z uradnimi evidencami
Za vas pripravimo vse potrebne korake za posodobitev obstoječe evidence NUSZ z evidenco registra nepremičnin (REN), kar vam bo zagotovilo večji priliv v občinski proračun in enakovrednejšo obdavčitev zavezancev. Naša storitev je stroškovno zelo konkurenčna, znanje pa smo izpopolnili na podlagi bogatih večletnih izkušenj.

VKLJUČITE NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (NSZ)
Naročite predlog evidence nezazidanih stavbnih zemljišč. Pri določanju primernih zemljišč upoštevamo omejitve veljavnega občinskega prostorskega akta ter državni sloj predloga pozidanih stavbnih zemljišč. Naš cilj je, da so vse evidence med seboj povezane, s čimer se izognemo različni interpretaciji podatkov in s tem pritožbam.

UREDITE ZUNANJE POSLOVNE POVRŠINE
Dodatno uredite evidenco tako, da na novo določite zunanje poslovne površine, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti. Pri tem vam lahko pomagamo z GIS rešitvami.

POMOČ PRI SPREJEMU NOVEGA ODLOKA IN PRIPRAVA SIMULACIJ ODMERE
V kolikor načrtujete sprejem novega odloka, vam lahko pri tem svetujemo in pripravimo simulacije vpliva sprememb na odmero, kar vam bo pomagalo pri odločitvah.

DODATNE STORITVE

 • določitev komunalne opremljenosti - ažuriranje stanja na podlagi občinskih podatkov in podatkov GJI
 • vnos sprememb - pomagamo vam lahko pri vnosu sprememb po javni razgrnitvi podatkov
 • pomoč pri reševanju pritožb - priprava mnenj na pritožbo

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.