PISO Pobude in spremembe OPN

Kratek povzetek za tisk: PISO-POBUDE Brošura

»... Izpolnjevanje pogojev (za spremembo namenske rabe zemljišč) ugotavlja občina najmanj enkrat na dve leti ...« (6. odstavek 47. člena ZPNačrt) - PISO vam je pri tem lahko v pomoč!

S storitvijo vam PISO POBUDE nudimo zbiranje, strokovno opredelitev s strani urbanista, obdelavo in pripravo obvestila z utemeljitvijo vlagateljem, ter pripravo gradiva za seje delovnih teles. S storitvijo vam skrajšamo čas, ki bi ga drugače porabili za pripravo teh dokumentov.
Pobude se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu, ki je izdan na podlagi šestega odstavka 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A).

FAZA 1 (TUDI LOČENA STORITEV) - Zbiranje pobud/pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih aktov (več)
klikni za povečavo
 • zbiranje pobud preko PISO spletnega pregledovalnika
 • grafični pregled pobud (integracija v PISO spletni in namizni pregledovalnik)

Vlagatelji lahko na občini ali pa sami preko spletnega vmesnika oddajo pobudo (v kolikor se občina odloči tudi za ta namen zbiranja pobud), jo natisnejo in predložijo referentu v fizični obliki.

Vse pobude so zbrane v eni evidenci, pooblaščenim internim uporabnikom pa je omogočen enostaven pregled zbranih pobud, za kar ne potrebujejo nobene dodatne aplikacije!

FAZA 2 - Pregled števila pobud, izdelava slojev, analiz in poročil
Pripravimo analize posega pobude v obstoječa območja varstva in varovanja, pri čemer uporabimo podatke državnih in občinskih evidenc.

klikni za povečavo

FAZA 3 - Obdelava pobud s strani kvalificiranega urbanista
strokovnjak urbanist pripravi končno mnenje in opredelitev, pri čemer preveri skladnost pobude s cilji prostorskega razvoja občine ter ustreznost z vidika urbanističnih meril. V kolikor je namen pobude sprememba v stavbno zemljišče, preveri urbanist tudi izpolnjevanje pogojev glede možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.

 

FAZA 4 - Priprava gradiva za delovna telesa in priprava pisne obrazložitve o izpolnjevanju pogojev glede skladnosti pobude za vlagatelja

Lastnosti in dodatne možnosti storitve

 • Možnost anonimiziranja osebnih podatkov!
 • Možnost objave in javne razgrnitve v PISO Spletnem pregledovalniku!
 • Urejeno evidentiranje pobud z zaporednimi identifikatorji!
 • Prostorska utemeljitev z vidika razpoložljivih evidenc v najobširnejši zbirki prostorkih podatkov za občine!
 • Skladno z zakonom in določili, izvedba skladna s predpisanimi roki.
NAROČILO

Zainteresirane občine nas lahko kontaktirajo za pripravo ponudbe prek kontaktnega obrazca, oziroma na tel 01/ 542 71 10.

Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih aktov

Na vrh

Občine se lahko odločijo, da v postopku javne razgrnitve Občinskih prostorskih načrtov (OPN) ali podrobnejših načrtov (OPPN) ponudijo občanom (javnim uporabnikom) možnost podajanja pripomb na vsebino javne razgrnitve preko sistema PISO. To prinaša mnoge prednosti za vse udeležene v postopku:

 1. Uporabniki lahko enostavno označijo lokacijo in s tem parcelo ter vnesejo podatke v spletni obrazec. Na podlagi obrazca se pripravi dokument, ki ga uporabnik po potrebi dopolni ali označi poseg na karti, podpiše ter posreduje na občino. 
  Navodilo za podajanje pripombe
 2. Občina sproti spremlja vse pripravljene dokumente še preden se posredujejo na občino. Možen je grafični prikaz in vsebina podane pripombe preko dodanega sloja v tematskem sklopu javne razgrnitve.
 3. Občina po končani javni razgrnitvi prejme preglednico, ki vsebuje podatke vseh podanih pripomb (vlagatelj, kontakt, naslov, kat.občina in parcele, besedilo pripombe,...).
 4. Občina prejme poleg preglednice še grafični sloj parcel (npr. "ESRI Shapefile") z podanimi pripombami kar je odlično izhodišče za pregledovanje in obravnavo pripomb.
 5. Podjetje, ki pripravlja prostorski načrt in mora pripraviti gradivo za vsako posamezno pripombo, lahko to na podlagi tega grafičnega sloja, naredi bistveno hitreje in lažje.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.