PISO Evidenca stavbnih zemljišč

Vzpostavite evidenco nepozidanih stavbnih zemljišč za odmero takse!

Aplikacija PISO Evidenca stavbnih zemljišč je namenjena:

 • vzpostavitvi evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč
 • določitvi razvojnih stopenj nepozidanim stavbnim zemljiščem
 • odmeri takse za neizkoriščena stavbna zemljišča
 • vzdrževanju evidence stavbnih zemljišč

Celotno urejanje je omogočeno v okolju PISO.Desktop.

Obveznost vzpostavitve evidence pozidanih in nepozidanih stavbnih zemljišč predpisuje Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17). Namen evidence je prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, načrtovanje komunalne opreme, izvajanje ukrepov zemljiške politike in vrednotenje stavbnih zemljišč.

Vzpostavljena evidenca je tudi osnova za načrt preskrbe z zemljišči.

VZPOSTAVITEV EVIDENCE

Evidenco stavbnih zemljišč tvorijo poseljena in nepozidana stavbna zemljišča. Občina določi predlog poseljenih zemljišč, pri čemer uporabi podatke, ki jih pripravi Ministrstvo na podlagi masovnega zajema. Nepozidanim stavbnim zemljiščem pa občina določi razvojne stopnje. Pri vzpostavitvi evidence se upošteva veljaven prostorski plan občine.

DOLOČITEV RAZVOJNIH STOPENJ

ZUreP-2 predvideva določitev razvojnih stopenj nepozidanim stavbnim zemljiščem za boljšo preglednost in planiranje občine. Razvojne stopnje določimo skladno z omejitvami, ki jih predvideva zakonodaja.

Razvojne stopnje:

 • 1. stopnja: nezazidljivo zemljišče (gradnja ni dovoljena ali ni mogoča)
 • 2. stopnja: prostorsko neurejeno zemljišče (začasna omejitev gradnje na parceli)
 • 3. stopnja: neopremljeno zemljišče (ne izpolnjuje pogojev komunalne opremljenosti)
 • 4. stopnja: urejeno zazidljivo zemljišče (kandidat za odmero takse)
TAKSA ZA NEIZKORIŠČENA STAVBNA ZEMLJIŠČA

Občina lahko z namenom racionalne rabe prostora in razvoja stavbnih zemljišč določi območja, na katerih se plačuje takso za neizkoriščena stavbna zemljišča.

Pogoji za odmero takse za neizkoriščena stavbna zemljišča:

 • občina določi območje, v katerem se plačuje taksa (z OPN ali s samostojnim odlokom)
 • občina določi višino takse (odlok mora biti uveljavljen pred 1. januarjem leta, za katerega se taksa odmerja)
 • zemljišče, za katerega se odmerja taksa, mora biti vpisano v evidenco stavbnih zemljišč kot urejeno zazidljivo zemljišče vsaj tri leta

 

VZPOSTAVITEV IN UPORABA APLIKACIJE

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin ali samostojno naročilo.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.