Odprti podatki Slovenije

Predstavitev osnov Odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in PISO storitev povezanih z OPSI.

Prijave prek ZOOM.


PRETEKLI SEMINARJI

PISO NUSZ, 11. 11. 2021

 

Program:
• povzetek MOP priporočil (oktober 2021),
• postopek urejanja podatkov zazidanih stavbnih zemljišč- na stanje REN,
• postopek priprave osnutka evidence nezazidanih stavbnih zemljišč.


PISO Pokopališča, 4. 11. 2021

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 28. 10. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

Geovideo cestnega omrežja 21. 10. 2021

Demonstracija prikazovanja geolociranih video posnetkov ter odstalih posnetkov, pridobljenih s sferičnim 360 stopenjskim snemanjem cestnega omrežja v spletnem PISO in namizni aplikaciji PISO Ceste.

Spletni seminar na temo dopisa AKOS-a 14. 10. 2021

Miha Požauko predstavi postopek za uskladitev podatkov elektronskih komunikacij v ZK GJI skladno z zakonom ZEKom-1 (odgovor za poziv AKOSA).

 • Predstavitev sprememb zakonodaje na področju vodenja evidence elektronskih komunikacij v ZK GJI od leta 2018
 • Kako urediti obstoječe podatke v ZK GJI, da bodo skladni z zakonodajo in praktičen prikaz urejenih podatkov
 • Postopek priprave in oddaje elaborata sprememb za vpis v ZK GJI na GURS.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 07. 10. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

PISO - Mnenja, 30. 09. 2021

Demonstracija uporabe PISO-Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 23. 09. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

Dejanska raba pod občinsko cestno infrastrukturo in

Analiza lastništva pod dejansko rabo, 16. 9. 2021

Vsebina:
• kakšne posledice lahko za občine prinese nova evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture,
• različne možnosti, ki jih imajo lastniki zemljišč pod evidentiranimi cestami,
• razloge za pravočasno urejanje evidence,
• kako imeti celovit pregled nad aktualnim stanjem
• praktično orodje za celosten vpogled v lastniško stanje in pripravo prioritetnega in terminskega plana za urejanje lastniških razmerij.

Odlok BCP, 9. 9. 2021

Vsebina:
- razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
- postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Ceste, 2. 9. 2021

Spletni seminar na katerem bomo predstavili delovanje aplikacije PISO - Ceste in prikazali njeno uporabnost pri urejanju evidenc BCP, vertikalne in horizontalne signalizacije, cestnih zapor itd.

PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN, 26. 8. 2021

Program:
• predstavitev evidence REN in njen pomen,
• priprava podatke namenske rabe za vpis v REN in možnost urejanja namenske rabe zemljiškim parcelam,
• pregled sprememb.

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 19. 8. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 12. 8. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

PISO - NUSZ, 5. 8. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-NUSZ. 

PISO - Komunalni prispevek, 29. 7. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 22. 7. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

PISO Lokacijska informacija, 15. 7. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-Lokacijska informacija.
Program: Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija: izdelava dokumentov (potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija) in kartografskih prilog.

PISO - Pokopališča, 8. 7. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

Kaj zmore PISO.Desktop, 1.7.2021

Vsebina:

 • tehnične značilnosti,
 • uvozi in izvozi datotek,
 • geometrijska poizvedba,
 • tiskanje kart,
 • ...

ODLOK-BCP, 24.6.2021

Vsebina:

 • razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
 • postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Gospodarske javne službe, 17.6.2021

Predstavitev naše najnovejše aplikacije PISO Gospodarske javne službe, ki omogoča:

 • Vodenje in vzdrževanje evidence vodovodnega omrežja (vodomeri, omrežje, povezljivost s sistemi za daljinsko odčitavanje),
 • Popis stanja s spletno mobilno aplikacijo PISO Web GJS,
 • Vodenje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (način odvajanja, greznice, MKČN … ),
 • Vodenje in vzdrževanje evidence streh,
 • Povezljivost z ostalimi evidencami in aplikacijami (PISO Pokopališča, PISO Splošni katastri … ),
 • Povezljivost z računovodskimi programi in dokumentnimi sistemi (ODOS, VBIT, BASS, SAOP, GRAD, CADIS …),
 • Podporo za poročanje IJSV.

Arhivski letalski posnetki, 10. 6. 2021

Kratka predstavitev na temo arhivskih letalskih posnetkov.

Na seminarju smo si ogledali postopek obdelave posnetkov, natančnost prostorskega umeščanja ter uporabno vrednost le-tega. 

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

PISO Turistična taksa, 27. 5. 2021

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO Evidenca stavbnih zemljišč in NZS za NUSZ, 20. 5. 2021

Predstavitev vzpostavitve nepozidanih stavbnih zemljišč za odmero takse na neizkoriščena stavbna zemljišča kot izhaja iz ZUreP-2, 234. člen, (Ul RS, št. 61/17) s pomočjo namenske aplikacije. Namen evidence je prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, načrtovanje komunalne opreme, izvajanje ukrepov zemljiške politike in vrednotenje stavbnih zemljišč.

Vzpostavljena evidenca je osnova za načrt preskrbe z zemljišči.
Vzporedno se lahko vzpostavi tudi evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero NUSZ.

Urejanje BCP s PISO-Ceste, 13. 5. 2021

PROGRAM: 
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastive, pločniki, ...),
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI,

PISO Administracija, 6. 5. 2021

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 29. 4. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO NUSZ, kako do urejene evidence, 15. 4. 2021

Predstavitev prednosti aplikacije PISO NUSZ, kako zagotoviti skladnost s priporočilom FURS..

PISO Evidenca nepremičnin (osnove), 8. 4. 2021

PROGRAM

1. PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem

2. PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev)

3. Vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc

4. Funkcionalnosti

PISO Mnenja, 1. 4. 2021

Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO + Dokumentni sistemi, 25. 3. 2021

PROGRAM

1. Splošna predstavitev povezave,
2. Uporabni vidiki in primeri,
3. Predlogi, ideje – podrobnosti vzpostavitve.

PISO Pokopališča, 18. 3. 2021

Delo z aplikacijo PISO-PO.

 

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 4. 3. + 11. 3. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO - Komunalni prispevek, 18. 2. + 25. 2. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO - CESTE, 11. 2. 2021

Aljaž Golob predstavi aplikacijo PISO-CESTE. 

Program:

 • Predstavitev aplikacije,
 • urejanje in izvoz baze BCP,
 • urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije,
 • problematika urejanja lastništva pod kategoriziranimi cestami,
 • odgovori na vprašanja.

PISO - Pokopališča, 21. 1. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 17. 12. 2020

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

PISO - Lokacijska informacija, 26. 11. 2020

Miha Klemenčič predstavi PISO-Lokacijsko informacijo in z njo povezana PISO-Mnenja.

Program:

1. Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija pri izdelavi dokumentov in kartografskih prilog.

2. Nadgradnja aplikacije s "preseki v živo" z vsemi varstvenimi režimi in varovalnimi pasovi, ki so vključeni v centralno podatkovno bazo PISO in se tedensko osvežujejo.

3. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO NOVOSTI, 12. 11. 2020

PISO ekipa v sodelovanju s podjetjem ZaVita predstavi novosti.

Program:
1. Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ) s pripravo razvojnih stopenj po ZUreP-2 in uporaba pri NUSZ - Ana Stiplošek, Realis, d.o.o.
2. Prenos OPN na ZKN - Blaž Kralj, Realis, d.o.o.
3. Analiza zemljišč pod cestnim svetom - Aljaž Golob, Realis, d.o.o.
4. Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – prednosti njihove priprave - Klemen Strmšnik, ZaVita d.o.o.
5. Novosti v postopkih CPVO za Občinske prostorske načrte - Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.