ODLOK- BCP, 14.6.2021 ob 10:00 uri

Vsebina:

 • razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
 • postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

Prijavite se lahko prek povezave.


PRETEKLI SEMINARJI

PISO Gospodarske javne službe, 17.6.2021

Predstavitev naše najnovejše aplikacije PISO Gospodarske javne službe, ki omogoča:

 • Vodenje in vzdrževanje evidence vodovodnega omrežja (vodomeri, omrežje, povezljivost s sistemi za daljinsko odčitavanje),
 • Popis stanja s spletno mobilno aplikacijo PISO Web GJS,
 • Vodenje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (način odvajanja, greznice, MKČN … ),
 • Vodenje in vzdrževanje evidence streh,
 • Povezljivost z ostalimi evidencami in aplikacijami (PISO Pokopališča, PISO Splošni katastri … ),
 • Povezljivost z računovodskimi programi in dokumentnimi sistemi (ODOS, VBIT, BASS, SAOP, GRAD, CADIS …),
 • Podporo za poročanje IJSV.

Arhivski letalski posnetki, 10. 6. 2021

Kratka predstavitev na temo arhivskih letalskih posnetkov.

Na seminarju smo si ogledali postopek obdelave posnetkov, natančnost prostorskega umeščanja ter uporabno vrednost le-tega. 

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

PISO Turistična taksa, 27. 5. 2021

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO Evidenca stavbnih zemljišč in NZS za NUSZ, 20. 5. 2021

Predstavitev vzpostavitve nepozidanih stavbnih zemljišč za odmero takse na neizkoriščena stavbna zemljišča kot izhaja iz ZUreP-2, 234. člen, (Ul RS, št. 61/17) s pomočjo namenske aplikacije. Namen evidence je prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, načrtovanje komunalne opreme, izvajanje ukrepov zemljiške politike in vrednotenje stavbnih zemljišč.

Vzpostavljena evidenca je osnova za načrt preskrbe z zemljišči.
Vzporedno se lahko vzpostavi tudi evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero NUSZ.

Urejanje BCP s PISO-Ceste, 13. 5. 2021

PROGRAM: 
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastive, pločniki, ...),
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI,

PISO Administracija, 6. 5. 2021

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 29. 4. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO NUSZ, kako do urejene evidence, 15. 4. 2021

Predstavitev prednosti aplikacije PISO NUSZ, kako zagotoviti skladnost s priporočilom FURS..

PISO Evidenca nepremičnin (osnove), 8. 4. 2021

PROGRAM

1. PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem

2. PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev)

3. Vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc

4. Funkcionalnosti

PISO Mnenja, 1. 4. 2021

Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO + Dokumentni sistemi, 25. 3. 2021

PROGRAM

1. Splošna predstavitev povezave,
2. Uporabni vidiki in primeri,
3. Predlogi, ideje – podrobnosti vzpostavitve.

PISO Pokopališča, 18. 3. 2021

Delo z aplikacijo PIOS-PO.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 4. 3. + 11. 3. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO - Komunalni prispevek, 18. 2. + 25. 2. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

PISO - CESTE, 11. 2. 2021

Aljaž Golob predstavi aplikacijo PISO-CESTE. 

Program:

 • Predstavitev aplikacije,
 • urejanje in izvoz baze BCP,
 • urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije,
 • problematika urejanja lastništva pod kategoriziranimi cestami,
 • odgovori na vprašanja.

Posnetek si lahko ogledate tukaj.

PISO - Pokopališča, 21. 1. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

Posnetek je na voljo tukaj.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 17. 12. 2020

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

Tukaj si lahko ogledate posnetek.

PISO - Lokacijska informacija, 26. 11. 2020

Miha Klemenčič predstavi PISO-Lokacijsko informacijo in z njo povezana PISO-Mnenja.

Program:

1. Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija pri izdelavi dokumentov in kartografskih prilog.

2. Nadgradnja aplikacije s "preseki v živo" z vsemi varstvenimi režimi in varovalnimi pasovi, ki so vključeni v centralno podatkovno bazo PISO in se tedensko osvežujejo.

3. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

Posnetek si lahko ogledate tukaj ob predhodni registraciji.

PISO NOVOSTI, 12. 11. 2020

PISO ekipa v sodelovanju s podjetjem ZaVita predstavi novosti.

Program:
1. Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ) s pripravo razvojnih stopenj po ZUreP-2 in uporaba pri NUSZ - Ana Stiplošek, Realis, d.o.o.
2. Prenos OPN na ZKN - Blaž Kralj, Realis, d.o.o.
3. Analiza zemljišč pod cestnim svetom - Aljaž Golob, Realis, d.o.o.
4. Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – prednosti njihove priprave - Klemen Strmšnik, ZaVita d.o.o.
5. Novosti v postopkih CPVO za Občinske prostorske načrte - Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.

Posnetek si lahko ogledate tukaj ob predhodni registraciji.

Aplikacije

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.