Zemljiški kataster (ZK)

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga.

Posameznim resorjem občinske in državne uprave služi zemljiški kataster kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz parcelnih mej, številk in katastrskih občin
  • barvni prikaz lastništva parcel v javni lasti
  • barvni prikaz območja posestnih listov z lastniki*
  • barvni prikaz kakovosti parcelnih mej glede na stare analogne načrte
  • poročilo o parceli, posestnem listu* ali lastniku*
  • iskanje po parcelnih številkah v okviru katastrskih občin
  • iskanje po posestnem listu* ali lastniku parcele*
  • izdelovanje izbora parcel z možnostjo prikaza in izvoza podatkov o parcelah ali lastnikih*
  • izdelava vlog za različne dokumente na osnovi izbranih parcel

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom

PISO-KA Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO-NUSZ Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO-PO Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO-KP Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO-LI Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO-EN Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO-REN Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
POBUDE Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO-CESTE BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Mobilni GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.