Zemljiški kataster (ZK)

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga.

Posameznim resorjem občinske in državne uprave služi zemljiški kataster kot podlaga za vodenje politike gospodarjenja s prostorom, varovanja okolja, vrednotenja in obdavčevanja nepremičnin, upravljanju z objekti prometne in komunalne infrastrukture, itd.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz parcelnih mej, številk in katastrskih občin
  • barvni prikaz lastništva parcel v javni lasti
  • barvni prikaz območja posestnih listov z lastniki*
  • barvni prikaz kakovosti parcelnih mej glede na stare analogne načrte
  • poročilo o parceli, posestnem listu* ali lastniku*
  • iskanje po parcelnih številkah v okviru katastrskih občin
  • iskanje po posestnem listu* ali lastniku parcele*
  • izdelovanje izbora parcel z možnostjo prikaza in izvoza podatkov o parcelah ali lastnikih*
  • izdelava vlog za različne dokumente na osnovi izbranih parcel

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom

Aplikacije - moduli


PISO CESTE
  BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO 3D LiDAR: PAKET
  Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Evidenca nepremičnin
  Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
  Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
  Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
  Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
  Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
  Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
  Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO Vzdrževanje nam. rabe za REN
  Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
  GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.