Objave v kategoriji: Novosti

Zbiranje pripomb občanov na javne razgrnitve prostorskih načrtov

Občine se lahko odločijo, da v postopku javne razgrnitve Občinskih prostorskih načrtov (OPN) ali podrobnejših načrtov (OPPN) ponudijo občanom (javnim uporabnikom) možnost podajanja pripomb na vsebino javne razgrnitve preko sistema PISO. To prinaša mnoge prednosti za vse udeležene v postopku:

 1. Uporabniki lahko enostavno označijo lokacijo in s tem parcelo ter vnesejo podatke v spletni obrazec. Na podlagi obrazca se pripravi dokument, ki ga uporabnik po potrebi dopolni ali označi poseg na karti, podpiše ter posreduje na občino. 
  Navodilo za podajanje pripombe

 2. Občina sproti spremlja vse pripravljene dokumente še preden se posredujejo na občino. Možen je grafični prikaz in vsebina podane pripombe preko dodanega sloja v tematskem sklopu javne razgrnitve.
 3. Občina po končani javni razgrnitvi prejme preglednico, ki vsebuje podatke vseh podanih pripomb (vlagatelj, kontakt, naslov, kat.občina in parcele, besedilo pripombe,...).
 4. Občina prejme poleg preglednice še grafični sloj parcel (npr. "ESRI Shapefile") z podanimi pripombami kar je odlično izhodišče za pregledovanje in obravnavo pripomb.
 5. Podjetje, ki pripravlja prostorski načrt in mora pripraviti gradivo za vsako posamezno pripombo, lahko to na podlagi tega grafičnega sloja, naredi bistveno hitreje in lažje.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Posodobitev volilnih okrajev - volilno leto 2014

V tematskem sklopu Prostorske enote (RPE) smo posodobili sloje volilnih okrajev. Sloji so v legendi privzeto izklopljeni - za prikaz jih vklopite v legendi.

Vključeni sloji so:

 • Volitve DZ - volilna enota
 • Volitve DZ - volilni okraj
 • Volitve DZ - volišče
 • Volitve LOKALNE - volilna enota
 • Volitve LOKALNE - volišče

Uradna obvestila MNZ

klikni za povečavo

NUJNO: NUSZ za leto 2014

Glede na odločitev Ustavnega sodišča v zvezi z razveljavljenim Davkom na nepremičnine in s tem potrjeni ponovni uvedbi NUSZ vam ponujamo enkratno priložnost, da se obstoječi podatki za odmero v letu 2013 NEMUDOMA posodobijo z dostopnimi evidencami CRP o umrlih občanih ter uskladitvijo z IDIS.

Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-313/13

S tem boste imeli v tem trenutku zagotovljeno posodobljeno bazo na DURS, obenem pa vam bomo pripravili še prikaz neskladij občinskih podatkov z vpisi v registru nepremičnin REN ter napravili oceno izpada dohodka.

PRIMERJAVA NUSZ - REN

Opozarjamo vas, da v tem trenutku zgolj rešujemo zaplet na državni ravni - na ta način bo glavnino odločb v veliki meri možno izdati takoj!

Več informacij s konkretnimi ponudbami boste občine prejele prihodnji teden.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Tiskanje uradnih kartografskih prilog

Uradne kartografske priloge so nepogrešljiv element vsake lokacijske informacije in potrdila o namenski rabi. Sedaj si jih lahko enostavno in najhitreje pripravite in natisnete kar preko PISO Spletnega pregledovalnika. Več informacij (povezava).

klikni za povečavo

Urejanje namenske rabe za REN

V postopku priprave Namenske rabe za vpis v evidenco REN, v katerem smo intenzivno sodelovali z občinami in Geodetsko upravo, smo PISO nadgradili z novo funkcionalnostjo Urejanja namenske rabe ZA INTERNE UPORABNIKE.

Za več informacij pišite na:
kontakt

Z napovedanim obveščanjem lastnikov nepremičnin s strani GURS in pričakovanim stevilčnim odzivom le-teh smo za občinske uporabnike pripravili enostaven mehanizem za Urejanje namenske rabe v kombinaciji s periodičnim posredovanjem obdelanih, urejenih ali spremenjenih podatkov v predpisani obliki Geodetski upravi za vpis v REN.

Na ta način se bodo urejale stvari okrog:

 • parcel brez vpisane namenske rabe;
 • parcel z nepravilno namensko rabo, izhajajoč iz zamikov v podatkih;
 • zemljišč za gradnjo stavb (ZGS).

NAVODILA ZA UREJANJE

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
slika 1 slika 2 slika 3

Posodobitev letalskih posnetkov DOF - 2013

Za vse občine, za katere so bili v letu 2013 izdelani novi letalski posnetki DOF (shemo snemanja si lahko ogledate tukaj), so bili posodobljeni podatki v privzeti PODLAGI > Karte in letalski posnetki (DOF5).

Pretežno gre za SV del Slovenije.

Novi letalski posnetki so kakovostno precej boljši izdelek od običajnega DOF 050, saj so izdelani s celico ločljivosti 25cm. Podatki se vklopijo/so očem vidni POD merilom 1:1000.

klikni za povečavo

NOVO: Dopolnjeni podatki o nepremičninah

Pripravili smo naslednje novosti pri prikazu podatkov o parcelah in delih stavb:

 1. Dodano je področje o nepremičnini, ki poleg vrednosti celotne nepremičnine sedaj vsebuje tudi seznam posameznih enot (sestavin), ki sestavljajo to nepremičnino, in njihove vrednosti.
 2. Dodani so šifranti o namenski in dejanski rabi parcele ter šifrant dejanske rabe dela stavbe.
 3. Prikaz podatkov o parceli smo delno preuredili in zmanjšali z namenom večje preglednosti.
 4. S podatki o nepremičninah so dopolnjeni tudi seznami parcel ali delov stavb, ki jih lahko pripravite uporabniki (seznam za lastnika - samo interno, geom. poizvedba na parcelah).

Razlaga polj, ki se nahajajo v seznamih in se nanašajo na nepremičnine:

NEP_ID enolični identifikator nepremičnine, s katerim lahko povežemo posamezne parcele in dele stavb glede na metodo določitve nepremičnine.
METODA

metoda določitve nepremičnine, ki je lahko:

 • parcela,
 • parcela in stavba (to so vsi stavbni deli na stavbi, lahko zajema tudi več stavb),
 • stavba (vsi stavbni deli stavbe),
 • del stavbe.
VREDNOST ENOTE Vrednost posamezne enote (parcele ali dela stavbe), ki sestavlja nepremičnino glede na metodo določitve.
VREDNOST Vrednost celotne nepremičnine, ki pomeni vsoto vrednosti vseh enot.

Maribor testira PISO

Sistem PISO od včeraj dalje preizkuša Mestna občina Maribor - 135 občina na seznamu!
Ali tudi vašo občino zanima testno obdobje? več o tem

Maribor

GJI: Prikaz cevi po vrsti materiala

Tematskemu sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dodali dva nova sloja:
- Vodovod - material ter
- Kanalizacija - material.

Prikazane so osi posameznih vodov glede na material, ki je vpisan v ZK GJI. Sloja sta v tematskem sklopu privzeto izklopljena, potrebno ju je vključiti v legendi.

klikni za povečavo

NOVO: Poročilo o nepremičninah (INT)

Občinski uporabniki bodo odslej lahko na preprost način pripravili Poročilo o nepremičninah zgolj z enim klikom na povezavo "poročilo" v razdelku nepremičnine med iskanji.

Izpis nudi podatke glede na vpis v evidence GURS-a, odstopanja od zapisov v Zemljiški knjigi so možna! Naknadno urejanje izpisa matičnih številk, po katerih se vrši poizvedba (dodajanje, odstranjevanje fiktivnih matičnih številk) naj občine sporočijo na piso@realis.si.

Izpisane so naslednje kategorije, v preglednicah, pripravljenih za izvoz:

 • Seznam subjektov za prikaz parcel v lasti te občine (s skupno vrednostjo nepremičnin);
 • Število nepremičnin v občini;
 • Parcele po deležih površine namenske rabe glede na površino parcel v občini;
 • Nepremičnine z vrednostjo po namenski rabi;
 • Nepremičnine brez podatka o vrednosti.

Izpisi nudijo osnovo za urejanje občinskih nepremičninskih evidenc, aplikativna rešitev, ki jo priporočamo občinam, je PISO Evidenca nepremičnin (več).

klikni za povečavo

Stran 14 od 18 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
Copyright 2009 Realis

© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.