Objave v kategoriji: Novosti

Oskrba s pitno vodo - poročanje o doseženih standardih opremljenosti

Skladno z navodilom Ministrstva za kmetijstvo (MKO) smo za občine pripravili postopek priprave podatkov za poročanje o doseženih standardih o oskrbi s pitno vodo na območju aglomeracij v občini.

V ta namen je bil pred časom v pregledovalnik PISO vključen sloj Aglomeracije - VODOVOD povezava, nekatere osnovne informacije je možno pridobiti s pomočjo funkcionalnosti Geometrijska poizvedba.

Vsem zainteresiranim občinam ponujamo obdelavo podatkov ter pripravo podatkov v zahtevanem formatu MKO.

Vsebina storitve

Storitev vključuje pripravo zbirnika za posredovanje MKO na podlagi matematične analize prostorskega prekrivanja podatkov (stanje in točnost podatkov iz uradnih evidenc, vključenih v PISO): 

 • Aglomeracije - VODOVOD - območja za poročanje;
 • Kataster stavb (KS) - stavbe na območju aglomeracij;
 • Register nepremičnin (REN) - stanovanjska raba, opremljenost z vodovodom;
 • Hišne številke iz registra prostorskih enot (RPE) - naslovi;
 • Centralni register prebivalcev (CRP) - število prebivalcev na naslov.
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Preurejene in dodane podlage DOF

V sistemu PISO smo preuredili in preimenovali podlage, ki temeljijo na letalskih posnetkih DOF (digitalni ortofoto), ter dodali nekatere nove:

 • Letalski posnetki (DOF5+DOF1) - podlaga vsebuje trenutno najnovejši letalski posnetek za območje občine, ter (v kolikor so podatki na voljo oz. jih je občina ponudila na vpogled) DOF1 visoke ločljivosti;
 • Letalski posnetki 2010-2012 (DOF5) - podlaga je aktualna na južnem delu Slovenije, za katero je bilo v letu 2012 izvedeno ponovno snemanje. Na preostalih območjih se podlaga ne razlikuje od podlage "Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5)". Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
 • Letalski posnetki 2009-2011 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke cikličnega snemanja v letih 2009, 2010 in 2011. Grafični pregled snemanja najdete tukaj;
 • Letalski posnetki 2006 (DOF5) - podlaga vsebuje letalske posnetke snemanja v letu 2006, v tem letu je bilo izvedeno snemanje za celotno območje Slovenije;
 • Letalski posnetki 1994-2005 ČB (DOF5) - podlaga vsebuje najstarejše črno-bele letalske posnetke, ki so na voljo za območje občine. Letalska snemanja so sicer bila izvajana že pred letom 1994, vendar podatki še niso na razpolagi v taki obliki, da bi bili primerni za vključitev.

Preklop med podlagami

Privzeto je ob vstopu v sistem PISO izbrana podlaga Karte in letalski posnetki (DOF5), to lahko poljubno spreminjate z izbiro podlage, ki se ne spreminja na vseh merilih pogleda.

Stanje podatkov

Grafično si lahko datum posameznega lista ogledate v tematskem sklopu "Pomožni sloji", sloj za posamezno podlago si vklopite v legendi. Stanje zadnjega aktualnega lista (nabor listov za območje občine) najdete v meniju "stanje podatkov".

klikni za povečavo

Nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine

Dodali smo nov vsebinski sklop Davek na nepremičnine.

Z novim vsebinskim sklopom Davek na nepremičnine je na voljo celovit in enostaven pregled nad vsebino in kakovostjo obstoječe evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Za vključitev vsebinskega sklopa Davek na nepremičnine nam posredujte vaše obstoječe podatke evidence NUSZ.

klikni za povečavo

Za vklop podatkov in izvedbo analiz se obračunata 2 uri iz letne kvote ur.

V najkrajšem možnem času bo vsebinski sklop dopolnjen z vsemi pomembnimi podatki in analizami za nov nepremičninski davek.

Vključitev občine ŠALOVCI

Sedaj v sistemu PISO 131 občin! Od danes dalje tudi za občino Šalovci.

Šalovci

Posodobitev podatkov DPN

V sklopu Druge državne vsebine > Državni prostorski akti in ukrepi smo posodobili podatke.
Več informacij o slojih v sklopu na povezavi MIP.

Aglomeracije - VODOVOD, vključitev podatkov

Tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) smo dopolnili s slojem Aglomeracije - VODOVOD, poleg že obstoječega sloja Aglomeracije - KČN (tega zagotavlja ARSO).

Aglomeracije za spremljanje standarda izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo so oblikovane glede na število prebivalcev na posameznem območju, na poligonski mreži kvadratov velikosti 100 m x 100 m. Meja za aglomeracijo je v skladu z določbami Direktive o pitni vodi 98/83/ES in Pravilnika o oskrbi s pitno vodo postavljena pri 50 prebivalcih.

Za izračun števila prebivalcev znotraj posamezne enote Aglomeracije s pomočjo Registra prebivalcev (samo v internem delu) ter števila stavb iz Katastra stavb si lahko pomagate z Geometrijsko poizvedbo.

Več informacij na povezavi MKO.

klikni za povečavo

Natura 2000 - posodobitev podatkov

Posodobili smo sloja Natura 2000 in Ekološko pomembna območja - EPO v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Varstvo narave.

Prikazana so območja, ki jih je Vlada RS spremenila in povečala dne 19.04.2013 z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih - območjih Natura 2000 (Uradni list RS, št. 33/13).

Več informacij na povezavi Natura 2000.

klikni za povečavo

Vključitev slojev GERK in KMG

Tematski sklop Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba in GERK) smo dopolnili s slojema GERK in KMG.

Sloja sta dostopna internim uporabnikom sistema PISO.

Uporabljeni so podatkovni nizi, ki jih vodi in vzdržuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Sloj GERK prikazuje strnjene površine kmetijskih zemljišč z enako dejansko rabo, ki so v uporabi enega kmetijskega gospodarstva (vir: MKO).

Sloj KMG prikazuje organizacijsko in poslovno zaokrožene gospodarske celote, na katerih se opravlja kmetijska dejavnost in imajo enotno vodstvo. Kmetijska gospodarstva obsegajo eno ali več proizvodnih enot (vir: MKO).

OPOMBA: Za boljšo preglednost lahko ostale sloje v sklopu v legendi izklopite.

NOVA VERZIJA: PISO Spletni pregledovalnik 2013 marec 2.del

Pripravili smo naslednje posodobitve spletnega pregledovalnika:

1. Moji tematski sklopi

Dodana je možnost sestavljanja uporabniških tematskih sklopov na osnovi poljubno izbranih slojev iz vseh tematskih sklopov. Na ta način si je možno sestaviti poljuben goegrafski prikaz in ga shraniti kot lasten tematski sklop.OPOMBA: Opisana možnost je še v fazi testiranja in zato dostopna samo internim uporabnikom. Po uspešnem testiranju bo na voljo tudi javnim uporabnikom.

2. Spremembe pri izpisu podatkov Zemljiškega katastra (interno)

 • izpis podatkov za lastnika vsebuje možnost prikaza seznama parcel namesto privzetega seznama posestnih listov,
 • dodana je možnost izvoza v Excel pri izpisu za lastnika in pri izpisu za posestni list.

Ažuriranje podatkov Dejanska raba

V tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kmetijska zemljišča (raba) smo ažurirali sloj Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč.

klikni za povečavo

Stanje podatka si lahko pogledate v meniju »Stanje podatkov«.
Vir podatkov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Stran 17 od 19 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.