PISO Javna razsvetljava - NOVO

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta razsvetljave in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave ter beleženje porabe ob predpostavki pridobivanja podatkov s strani dobavitelja električne energije.

Določila glede pravilne izbire posameznih svetilnih teles določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Upravljavci razsvetljave morajo po tej uredbi vzpostaviti načrt razsvetljave in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.

PISO Ceste

V sklopu zajema dejanske rabe cest bomo nadgradili aplikacijo PISO Ceste, ki bo omogočala samodejno in ročno urejanje dejanske rabe cest.

Pri ročnem urejanju bodo uporabniki lahko popravljali obstoječe odseke in dodajali nove. Pri tem si bodo lahko pomagali z GJI, ZKP-jem, optimiziranim ZKP-jem, ZKN-jem, LiDAR-jem itd.

Pri samodejnem urejanju dejanske rabe pa bo aplikacija preverjala ali se je obstoječim ZK točkam spremenil položaj. V kolikor bo aplikacija zaznala spremembe, bo uporabnika opozorila in na njegovo zahtevo samodejno uredila tiste odseke dejanske rabe. Če pa bi uporabnik želel imeti nadzor nad opravljenimi spremembami, pa bo na voljo tudi možnost, da bo uporabnik pregledal spisek sprememb, jih preveril in po potrebi popravil odseke.

Aplikacija bo omogočala tudi takojšnjo oddajo podatkov v predpisani obliki za DRSI.

klikni za povečavo

Vključena občina Hoče-Slivnica

Nova PISO občina - Hoče-Slivnica.

Hoče-Slivnica

Noveliran osnutek aglomeracij (2019)

V tematski sklop Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) smo vključili noveliran osnutek aglomeracij, ki so del osnutka Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Vključeno je besedilo osnutka in priloge 1-10.

klikni za povečavo

Novosti PISO Mnenja

V PISO Mnenja smo dodali naslednje funkcionalnosti:

 • pri preverjanju skladnosti lahko uporabnik vpisuje opombe. Opombe so koristne zlasti v primeru, ko del projektne dokumentacije ni skladen z določili prostorskega akta,
 • dodana možnost, da uporabnik spremeni skladnost celotne zadeve,
 • izpis opomb v wordov dokument in prilagojen izpis skladnosti oz. neskladnosti,
 • v preverjanje skladnosti je možno vključiti tudi predpise s področja občinskih cest in minimalne komunalne oskrbe.

klikni za povečavo

 

klikni za povečavo

 

klikni za povečavo

Zemljepisna imena - posodobitev

V PISO smo posodobili podatke zemljepisnih imen, po katerih iščete z iskalnikom v levem delu pregledovalnika. Vir podatkov je odslej REZI 5, ki je precej bolj obširen, kot REZI 25, ki je bil do sedaj v uporabi. 

REZI = Register Zemljepisnih imen.

Če med zemljepisnimi imeni pogrešate kakšno staro ledinsko ime, ki ima posebno veljavo, se z zahtevkom po vpisu lahko obrnete na Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen (KSZI) na kszi.go[@]gov.si.

klikni za povečavo

Kulturna dediščina

V PISO smo vključili nove podatke s področja kulturne dediščine:

 • register nepremične kulturne dediščine se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Register nepremične dediščine,
 • register nesnovne kulturne dediščine se nahaja v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Register nesnovne dediščine,
 • obstoječi podatki pravnih režimov varstva kulturne dediščine se nahajajo v tematskem sklopu Druge državne vsebine > Kulturna dediščina > Varstveni režimi kulturne dediščine eVRD.

Podatki se ažurirajo tedensko.

klikni za povečavo

REN - določitev namenske rabe

V PISO smo v tematski sklop Nepremičnine > Možna neskladja v podatkih REN vključili nov sloj Parcele mlajše od 30 dni, ki odražajo določitev vrste in deleža namenske rabe vsem novonastalim parcelam.

V kolikor se z izračunanim deležem ne strinjate in ocenjujete, da je potrebno posamezni parceli pripisati drugačno vrsto in/ali delež namenske rabe, to lahko enostavno uredite z možnostjo urejanja namenske rabe v pregledovalniku PISO.

klikni za povečavo

Podatki (spremembe) bodo 1× tedensko oddani na GURS. Občine, ki imajo naročeno storitev Vzdrževanje namenske rabe za REN, imajo to možnost omogočeno. Preostale občine, ki bi želele urejati namensko rabo, nam pišite na kontakt za vključitev možnosti

klikni za povečavo

Gozdovi s posebnim režimom in lovišča

V PISO smo obstoječe podatke Zavoda za gozdove združili v skupen tematski sklop Druge državne vsebine > Gozdovi s posebnim režimom in lovišča. Obstoječim vsebinam (gozdni rezervati, varovalni gozdovi, provenienčna območja in stopnja požarne ogroženost) smo dodali še:

 • gozdnogospodarske enote,
 • lovskoupravljavska območja,
 • krajevne enote,
 • revirji,
 • lovišča,
 • gozdni sestoji,
 • površine v zaraščanju,
 • krčitve gozdov in
 • gozdne ceste.

Gozdne ceste so vključene tudi v tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet kot sloj: Cesta - gozdna cesta (vir: ZGS).

Podatki se posodabljajo tedensko.

klikni za povečavo

Novosti v državnih tematskih sklopih

V tematski sklop Gospodarska infrastruktura (GJI) > Promet smo dodali sloj planinskih poti. Ob tem smo sloj cest posebej razčlenili na kategorije: državne, občinske, gozdne in nekategorizirane ceste ter planinske in kolesarske poti.

klikni za povečavo

Planinske poti so vključene tudi v tematski sklop Druge državne vsebine > Hribi.

klikni za povečavo

V tematski sklop Občinski prostorski akti (MOP) smo vključili generalizirano namensko rabo, v katerem je zbrana podrobna namenska rabe iz vseh veljavnih občinskih prostorskih aktov (občinski prostorski načrti - OPN, prostorski redi občin - PRO, dolgoročne in srednjeročne sestavine občinskih prostorskih aktov - prostorske sestavine), in podrobne prostorske izvedbene akte (vir MOP).

klikni za povečavo

Stran 3 od 49 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.