PISO Mobilni pregledovalnik

Intenzivni razvoj nove različice spletnega pregledovalnika PISO odslej omogoča uporabo sistema PISO na večini sodobnih pametnih telefonov in tablic.

Namestitev aplikacije ni potrebna, saj je delovanje omogočeno prek spletnega brskalnika na mobilni napravi. V kolikor je naprava opremljena s sprejemnikom GPS, je omogočeno prikazovanje lokacije na karti.

Delovanje je omogočeno na različnih operacijskih sistemih (Android, iOS, Windows Phone) in spletnih brskalnikih (IE, FF, Chrome, Opera, Safari).

Več informacij najdete na povezavi PISO Mobilni pregledovalnik

AKTUALNO: Dopolnitev sklopa "Nepremičnine"

V internem delu sistema PISO smo tematski sklop "Nepremičnine" dopolnili s slojem "Lastniki parcel", ki prikazuje območja zemljiškoknjižnih vložkov (ZKV*) oziroma doslej Posestnih listov (PL).

Iz napisa (labele) posameznega območja je možno razbrati naziv lastnika s pripradajočim lastniškim deležem - padajoče glede na delež. V kolikor je število lastnikov preobsežno, je na koncu napisa v oklepaju navedeno skupno število lastnikov. Do podrobnega izpisa vseh lastnikov boste prišli prek klasične poizvedbe po lastnikih zemljiških parcel.

Več o sklopu "Nepremičnine" si lahko preberete tukaj.

*ZKV bo v PISO ohranjen, dokler bodo podatki na voljo.

Skupen prikaz GJI (En, Ko, EK)

Odslej je možen pregled infrastrukturnih vodov sicer vsebinsko ločenih tematskih slojev s področja gospodarske javne infrastrukture (GJI) na enem mestu - v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (En,Ko,EK).

Omogočene so poizvedbe in vklop/izklop posamezne tematike (energetika - En, komunala - Ko, elektronske komunikacije - EK) ne glede na tip geometrije podatka (točka/linija/poligon).

Vsebina je bila doslej samo del standardnega "Poročila za lokacijo" (glej uporabniška navodila, poglavje "12. Generiranje poročila za lokacijo" str. 15).

Vključitev občine LOŠKI POTOK

Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Loški Potok!

LOŠKI POTOK

AKTUALNO: Vrednost parcel v lasti občine

Na osnovi podatkov registra nepremičnin smo občinam pripravili poročilo o vrednosti vseh parcel, ki so v lasti občine. Poročilo je sestavljeno iz dveh preglednic.

PREGLEDNICA 1 -  vsebuje skupne podatke o številu parcel in vrednosti njihovih nepremičnin za vsak naveden subjekt, ki se smatra za lastništvo občine.

PREGLEDNICA 2 - vsebuje vrednost nepremičnin v lasti subjektov iz preglednice 1 glede na namensko rabo parcel. Kategorije namenske rabe glede na šifrant se za potrebe poročila združijo v naslednje kategorije:

 1. NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 2. STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 3. OSTALA ZEMLJIŠČA (kmetijska, gozdna, vodna, zemljišča kjer so mešani deleži),
 4. NI PODATKA (parcele ki v registru nepremičnin nimajo podatkov o namenski rabi).

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih (slika):

 1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
 2. Klik na opis.

Posodobitev sklopa "Nepremičnine"

V preteklih dneh smo v sklopu posodobitve nepremičninskih evidenc (več) dopolnili tematski sklop "Nepremičnine" glede na posamezne značilnosti prostorskih evidenc.

Podatki v sklopu združujejo evidence zemljiškega katastra (ZK), katastra stavb (KS) in registra nepremičnin (REN). 

Vključeni so sloji:

1. Vrednost nepremičnin na m2 parcele - parcele glede na ocenjeno vrednost nepremičnin iz postopka Vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave RS (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

2. Parcele v javni lasti - parcele, pri katerih je kot lastnik navedena lokalna skupnost (katerakoli občina), Javno dobro ter Država (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

3. Parcele v lasti te občine - parcele, pri katerih je izbrana občina (prijave v sistem PISO) 100% lastnik ali solastnik;

4. Parcele v upravljanju te občine - sloj prikazuje parcele kjer je kot upravljavec vpisana OBČINA;

5. Stavbe glede na rabo - obrisi stavb (KS) z informacijo o dejanski rabi (REN).

Posodobitev nepremičninskih evidenc

V zadnjem sklopu razvojnih posodobitev in ob prehodu na novo tehnologijo upravljanja s podatki smo k sklopu podatkov Geodetske uprave priključili tudi evidence Registra nepremičnin (REN).

Poleg poenotenega iskanja nepremičnin (več) so bili poenoteni in oblikovno urejeni tudi izpisi atributnih (opisnih) podatkov za posamezno vrsto nepremičnine.

klikni za povečavo   Izpis za parcele (ZK+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo parcelo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se v prvem sklopu izpišejo osnovni podatki o PARCELI iz Zemljiškega katastra (ZK), pod njimi lastnik z lastniškim deležem;
 3. pod nazivom lastnika so izpisani (v kolikor na voljo) podatki upravljavca - iz REN-a;
 4. pod upravljavcem so izpisani podatki iz Registra nepremičnin (REN) z ocenjeno vrednostjo nepremičnine;
klikni za povečavo   Izpis za stavbe (KS+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo stavbo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se izpišejo osnovni podatki o STAVBI iz Katastra stavb (KS) in Registra nepremičnin (REN);
 3. pod podatki o stavbi so izpisani podatki o DELIH STAVBE z lastniki - v kolikor ima stavba več kot dva dela, se izpiše opozorilo. V kolikor so na voljo podatki o upravniku, se izpiše tudi povezava na spletni register AJPES-a. Sklopi informacij so sestavljeni iz podatkov KS in REN;
 4. vrsti nepremičnine je pripisana tudi ocenjena vrednost nepremičnine;
Vsakokrat so podatki, ki se izpisujejo v tekstovnem delu, tudi sestavni del poročila o parceli oz. stavbi.

Ažuriranje podatkov GURS (junij 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Enotno iskanje nepremičnin

Izbirnik (del pregledovalnika z iskalnimi polji na levi strani pregledovalnika) je dobil poenoten nov del, ki združuje iskanje nepremičnin: Zemljiškega katastra (ZK) ter katastra stavb (KS).

Iskanje parcel (ZK):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine ohranimo privzeto vrednost "zemljiški kataster";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko parcele; lahko vpišemo tudi številko zemljiško-knjižnega vložka (ZKV), na primer "ZKV 123"
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja za parcele. Pogled se premakne na območje iskane parcele, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano parcelo.

Iskanje stavb (KS):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine izberemo "kataster stavb";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in opcijsko za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in stavbni del.

Iskanje lastnikov**:

Enotno vnosno polje za iskanje lastnikov tako ZK kot KS je vezano na izbiro vrste nepremičninske evidence nad seznamom katastrskih občin (KO). V kolikor želimo omejiti iskanje znotraj izbrane katastrske občine s seznama, to storimo z označitvijo možnosti "išči samo lastnike v izbrani katastrski občini".

*za spremembo barve izbora se postavite na gumb "i" v orodnem stolpcu na desni strani pregledovalnika in izberite možnost "Nastavitve izbora"

**funkcionalnost internega dostopa

Razvojne posodobitve

V preteklih dneh smo poleg intenzivnega razvoja na področju namenskih aplikacij zaključili z razvojnim ciklom in prehodom na novo tehnologijo sistema PISO ter prenovili delo z nepremičninskimi evidencami. Nekaj glavnih poudarkov:

 1. Enotno iskanje nepremičnin - sprememba v izbirniku in načinu iskanja, odslej je omogočeno iskanje vseh nepremičnin (tako parcel kot stavb/stavbnih delov znotraj ene katastrske občine KO) z enotnim iskalnikom;
 2. Poenoteno iskanje lastnikov nepremičnin glede na naziv tako stavb kot parcel*;
 3. Register nepremičnin (REN) - k izpisu informacij o parcelah in stavbah iz posameznih katastrov so dodane informacije iz Registra nepremičnin - z vrednostmi nepremičnin;
 4. Parcelam je dodan upravljavec (kjer je vpisan);
 5. Označevanje parcel na območju občine brez omejitev prikaza pri določenih merilih;
 6. Tematski sklop "Nepremičnine" - sprememba prikaza parcel v lasti občine (katerekoli oz. občine prijave), dodan prikaz parcel v upravljanju občine;
 7. Tematski sklop "Poslovni subjekti" - posodobitev in poenostavitev iskanja po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Podrobnosti z opisi in nasveti pri upravljanju posameznih funkcionalnosti sledijo v kratkem, sledila bo tudi posodobitev uporabniških navodil. Za vprašanja in nasvete nam pišite na kontakt.

*funkcionalnost internega dostopa 

Stran 39 od 48 << < 20 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.