Posodobitev sklopa "Nepremičnine"

V preteklih dneh smo v sklopu posodobitve nepremičninskih evidenc (več) dopolnili tematski sklop "Nepremičnine" glede na posamezne značilnosti prostorskih evidenc.

Podatki v sklopu združujejo evidence zemljiškega katastra (ZK), katastra stavb (KS) in registra nepremičnin (REN). 

Vključeni so sloji:

1. Vrednost nepremičnin na m2 parcele - parcele glede na ocenjeno vrednost nepremičnin iz postopka Vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave RS (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

2. Parcele v javni lasti - parcele, pri katerih je kot lastnik navedena lokalna skupnost (katerakoli občina), Javno dobro ter Država (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

3. Parcele v lasti te občine - parcele, pri katerih je izbrana občina (prijave v sistem PISO) 100% lastnik ali solastnik;

4. Parcele v upravljanju te občine - sloj prikazuje parcele kjer je kot upravljavec vpisana OBČINA;

5. Stavbe glede na rabo - obrisi stavb (KS) z informacijo o dejanski rabi (REN).

Posodobitev nepremičninskih evidenc

V zadnjem sklopu razvojnih posodobitev in ob prehodu na novo tehnologijo upravljanja s podatki smo k sklopu podatkov Geodetske uprave priključili tudi evidence Registra nepremičnin (REN).

Poleg poenotenega iskanja nepremičnin (več) so bili poenoteni in oblikovno urejeni tudi izpisi atributnih (opisnih) podatkov za posamezno vrsto nepremičnine.

klikni za povečavo   Izpis za parcele (ZK+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo parcelo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se v prvem sklopu izpišejo osnovni podatki o PARCELI iz Zemljiškega katastra (ZK), pod njimi lastnik z lastniškim deležem;
 3. pod nazivom lastnika so izpisani (v kolikor na voljo) podatki upravljavca - iz REN-a;
 4. pod upravljavcem so izpisani podatki iz Registra nepremičnin (REN) z ocenjeno vrednostjo nepremičnine;
klikni za povečavo   Izpis za stavbe (KS+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo stavbo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se izpišejo osnovni podatki o STAVBI iz Katastra stavb (KS) in Registra nepremičnin (REN);
 3. pod podatki o stavbi so izpisani podatki o DELIH STAVBE z lastniki - v kolikor ima stavba več kot dva dela, se izpiše opozorilo. V kolikor so na voljo podatki o upravniku, se izpiše tudi povezava na spletni register AJPES-a. Sklopi informacij so sestavljeni iz podatkov KS in REN;
 4. vrsti nepremičnine je pripisana tudi ocenjena vrednost nepremičnine;
Vsakokrat so podatki, ki se izpisujejo v tekstovnem delu, tudi sestavni del poročila o parceli oz. stavbi.

Ažuriranje podatkov GURS (junij 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Enotno iskanje nepremičnin

Izbirnik (del pregledovalnika z iskalnimi polji na levi strani pregledovalnika) je dobil poenoten nov del, ki združuje iskanje nepremičnin: Zemljiškega katastra (ZK) ter katastra stavb (KS).

Iskanje parcel (ZK):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine ohranimo privzeto vrednost "zemljiški kataster";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko parcele; lahko vpišemo tudi številko zemljiško-knjižnega vložka (ZKV), na primer "ZKV 123"
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja za parcele. Pogled se premakne na območje iskane parcele, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano parcelo.

Iskanje stavb (KS):

 1. v predelu za izbiro vrste nepremičnine izberemo "kataster stavb";
 2. s seznama katastrskih občin izberemo katastrsko občino po šifri KO ali pa po nazivu KO;
 3. v vnosno polje poleg seznama KO-jev vpišemo številko stavbe in opcijsko za pomišljajem del stavbe (primer: 1314-3);
 4. iskanje sprožimo s klikom na gumb "išči" poleg vnosnega polja. Pogled se premakne na območje iskane stavbe, ta se modro obarva*, v tekstovni del pod karto pa se izpišejo opisni podatki za izbrano stavbo in stavbni del.

Iskanje lastnikov**:

Enotno vnosno polje za iskanje lastnikov tako ZK kot KS je vezano na izbiro vrste nepremičninske evidence nad seznamom katastrskih občin (KO). V kolikor želimo omejiti iskanje znotraj izbrane katastrske občine s seznama, to storimo z označitvijo možnosti "išči samo lastnike v izbrani katastrski občini".

*za spremembo barve izbora se postavite na gumb "i" v orodnem stolpcu na desni strani pregledovalnika in izberite možnost "Nastavitve izbora"

**funkcionalnost internega dostopa

Razvojne posodobitve

V preteklih dneh smo poleg intenzivnega razvoja na področju namenskih aplikacij zaključili z razvojnim ciklom in prehodom na novo tehnologijo sistema PISO ter prenovili delo z nepremičninskimi evidencami. Nekaj glavnih poudarkov:

 1. Enotno iskanje nepremičnin - sprememba v izbirniku in načinu iskanja, odslej je omogočeno iskanje vseh nepremičnin (tako parcel kot stavb/stavbnih delov znotraj ene katastrske občine KO) z enotnim iskalnikom;
 2. Poenoteno iskanje lastnikov nepremičnin glede na naziv tako stavb kot parcel*;
 3. Register nepremičnin (REN) - k izpisu informacij o parcelah in stavbah iz posameznih katastrov so dodane informacije iz Registra nepremičnin - z vrednostmi nepremičnin;
 4. Parcelam je dodan upravljavec (kjer je vpisan);
 5. Označevanje parcel na območju občine brez omejitev prikaza pri določenih merilih;
 6. Tematski sklop "Nepremičnine" - sprememba prikaza parcel v lasti občine (katerekoli oz. občine prijave), dodan prikaz parcel v upravljanju občine;
 7. Tematski sklop "Poslovni subjekti" - posodobitev in poenostavitev iskanja po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Podrobnosti z opisi in nasveti pri upravljanju posameznih funkcionalnosti sledijo v kratkem, sledila bo tudi posodobitev uporabniških navodil. Za vprašanja in nasvete nam pišite na kontakt.

*funkcionalnost internega dostopa 

NAJAVA – Podpora za DWG/DXF

Pri razvoju rešitev PISO Desktop je ena izmed novih funkcionalnosti tudi podpora za delo z geolociranimi DWG/DXF podatki. Uporaba bo enostavna: DWG/DXF datoteko bo uporabnik vključil kot nov podatkovni sloj, brez kakršnihkoli konverzij ali predelav.

Uporaba aplikacije PISO Desktop bo brezplačna.

PISO Desktop bo v preizkusni različici na voljo v terminu maj/junij (samo PISO interni uporabniki), dokončna verzija pa je planirana za termin september/oktober 2012. O vseh novostih glede PISO Desktop vas bomo obveščali sproti.

NAJAVA - PISO Desktop

Za napredne uporabnike sistema PISO pripravljamo rešitev z delovnim imenom PISO Desktop. Gre za aplikacijo, ki izkorišča zmožnosti namiznega okolja in hkrati ohranja enostavnost spletne verzije.

PISO Desktop je PISO, ki si ga boste namestili na vaš osebni računalnik in tako razširili funkcionalnost z novimi opcijami kot npr: Delo z lokalnimi podatki (shp, dxf, ...), hkratna izbira poljubnih tematskih sklopov, integracija z drugimi namiznimi aplikacijami (MS Word, Excel, ArcGIS, ... ), boljša izkoriščenost sistemskih resursov (tiskalnik, odlagališče, GPS, ...), hitrejše delovanje, enotna platforma za druge PISO aplikacije, ...

Uporaba aplikacije PISO Desktop bo brezplačna.

PISO Desktop bo v preizkusni različici na voljo v terminu maj/junij (samo PISO interni uporabniki), dokončna verzija pa je planirana za termin september/oktober 2012. O vseh novostih glede PISO Desktop vas bomo obveščali sproti.

Osvežitev vstopne strani

V preteklih dneh smo nekoliko spremenili izgled vstopne strani PISO portala. Tekoče novice boste lahko spremljali pod karto vključenih občin na desni strani, v desnem zgornjem kotu pa boste našli povezave na facebook, twitter in RSS strani.

Predlagamo vam, da spremljate novice prek katere izmed navedenih strani družbenih omrežij, tako boste redno obveščeni o vseh ažuriranjih, posodobitvah, morebitnih popravkih in nasvetih. Obenem pa boste prek obvestil o vključevanju podatkov za občine spoznali vse možnosti integracije prostorskih podatkov v sistem PISO.

Ažuriranje podatkov GURS (marec 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Funkcionalnost sklopa BCP za vse občine - dopolnitev

Kot nadaljevanje priprave in dopolnitve obstoječih tematskih sklopov Cestno omrežje (BCP) z delom za državne ceste (DC), kar smo izvedli v sredini decembra, smo sedaj zaključili ažuriranje podatkov na občinskem delu z opisnimi podatki, ki smo jih pridobili z Direkcije Republike Slovenije za ceste (DRSC).

Obenem smo poažurirali tudi podatke na državnem delu cest. Ažuriranje podatkov se bo izvajalo ob spremembah oziroma najmanj enkrat letno. Stanje podatkov si lahko ogledate v meniju Stanje podatkov.

Stran 39 od 48 << < 20 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
Copyright 2009 Realis

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.