AKTUALNO: Nepremičnine v lasti občine

Obstoječe poročilo o vrednosti parcel v lasti občine smo razširili, tako da zajema vse nepremičnine v lasti občine. Poleg skupnega podatka o številu in vrednosti vseh nepremičnin so na voljo v ločenih preglednicah še podrobnejši podatki samo za parcele (število, vrednost, vrednost na m2 parcele glede na namensko rabo parcel) in ostale vrste nepremičnin, ki vsebujejo stavbo ali stavbni del (število, vrednost, vrednost na m2 neto tlorisne površine.

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih:

 1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
 2. Klik na opis.

Datum letalskega posnetka

Na območju, kjer želite izvedeti datum letalskega posnetka, vključite tematski sklop "Pomožni sloji". Datum barvnega in ČB posnetka se vam izpiše na karto, pri tem lahko s pomočjo legende prilagodite prikaz vsebin.

PISO Mobilni pregledovalnik

Intenzivni razvoj nove različice spletnega pregledovalnika PISO odslej omogoča uporabo sistema PISO na večini sodobnih pametnih telefonov in tablic.

Namestitev aplikacije ni potrebna, saj je delovanje omogočeno prek spletnega brskalnika na mobilni napravi. V kolikor je naprava opremljena s sprejemnikom GPS, je omogočeno prikazovanje lokacije na karti.

Delovanje je omogočeno na različnih operacijskih sistemih (Android, iOS, Windows Phone) in spletnih brskalnikih (IE, FF, Chrome, Opera, Safari).

Več informacij najdete na povezavi PISO Mobilni pregledovalnik

AKTUALNO: Dopolnitev sklopa "Nepremičnine"

V internem delu sistema PISO smo tematski sklop "Nepremičnine" dopolnili s slojem "Lastniki parcel", ki prikazuje območja zemljiškoknjižnih vložkov (ZKV*) oziroma doslej Posestnih listov (PL).

Iz napisa (labele) posameznega območja je možno razbrati naziv lastnika s pripradajočim lastniškim deležem - padajoče glede na delež. V kolikor je število lastnikov preobsežno, je na koncu napisa v oklepaju navedeno skupno število lastnikov. Do podrobnega izpisa vseh lastnikov boste prišli prek klasične poizvedbe po lastnikih zemljiških parcel.

Več o sklopu "Nepremičnine" si lahko preberete tukaj.

*ZKV bo v PISO ohranjen, dokler bodo podatki na voljo.

Skupen prikaz GJI (En, Ko, EK)

Odslej je možen pregled infrastrukturnih vodov sicer vsebinsko ločenih tematskih slojev s področja gospodarske javne infrastrukture (GJI) na enem mestu - v tematskem sklopu Gospodarska infrastruktura (GJI) > Skupen prikaz (En,Ko,EK).

Omogočene so poizvedbe in vklop/izklop posamezne tematike (energetika - En, komunala - Ko, elektronske komunikacije - EK) ne glede na tip geometrije podatka (točka/linija/poligon).

Vsebina je bila doslej samo del standardnega "Poročila za lokacijo" (glej uporabniška navodila, poglavje "12. Generiranje poročila za lokacijo" str. 15).

Vključitev občine LOŠKI POTOK

Sistem PISO odslej na voljo tudi za občino Loški Potok!

LOŠKI POTOK

AKTUALNO: Vrednost parcel v lasti občine

Na osnovi podatkov registra nepremičnin smo občinam pripravili poročilo o vrednosti vseh parcel, ki so v lasti občine. Poročilo je sestavljeno iz dveh preglednic.

PREGLEDNICA 1 -  vsebuje skupne podatke o številu parcel in vrednosti njihovih nepremičnin za vsak naveden subjekt, ki se smatra za lastništvo občine.

PREGLEDNICA 2 - vsebuje vrednost nepremičnin v lasti subjektov iz preglednice 1 glede na namensko rabo parcel. Kategorije namenske rabe glede na šifrant se za potrebe poročila združijo v naslednje kategorije:

 1. NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 2. STAVBNA ZEMLJIŠČA (upoštevajo se samo parcele ki v celotnem deležu ustrezajo tej kategoriji),
 3. OSTALA ZEMLJIŠČA (kmetijska, gozdna, vodna, zemljišča kjer so mešani deleži),
 4. NI PODATKA (parcele ki v registru nepremičnin nimajo podatkov o namenski rabi).

Poročilo je dostopno internim uporabnikom sistema PISO v dveh korakih (slika):

 1. Izbor tematskega sklopa Nepremičnine,
 2. Klik na opis.

Posodobitev sklopa "Nepremičnine"

V preteklih dneh smo v sklopu posodobitve nepremičninskih evidenc (več) dopolnili tematski sklop "Nepremičnine" glede na posamezne značilnosti prostorskih evidenc.

Podatki v sklopu združujejo evidence zemljiškega katastra (ZK), katastra stavb (KS) in registra nepremičnin (REN). 

Vključeni so sloji:

1. Vrednost nepremičnin na m2 parcele - parcele glede na ocenjeno vrednost nepremičnin iz postopka Vrednotenja nepremičnin Geodetske uprave RS (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

2. Parcele v javni lasti - parcele, pri katerih je kot lastnik navedena lokalna skupnost (katerakoli občina), Javno dobro ter Država (sloj je privzeto izklopljen v legendi);

3. Parcele v lasti te občine - parcele, pri katerih je izbrana občina (prijave v sistem PISO) 100% lastnik ali solastnik;

4. Parcele v upravljanju te občine - sloj prikazuje parcele kjer je kot upravljavec vpisana OBČINA;

5. Stavbe glede na rabo - obrisi stavb (KS) z informacijo o dejanski rabi (REN).

Posodobitev nepremičninskih evidenc

V zadnjem sklopu razvojnih posodobitev in ob prehodu na novo tehnologijo upravljanja s podatki smo k sklopu podatkov Geodetske uprave priključili tudi evidence Registra nepremičnin (REN).

Poleg poenotenega iskanja nepremičnin (več) so bili poenoteni in oblikovno urejeni tudi izpisi atributnih (opisnih) podatkov za posamezno vrsto nepremičnine.

klikni za povečavo   Izpis za parcele (ZK+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo parcelo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se v prvem sklopu izpišejo osnovni podatki o PARCELI iz Zemljiškega katastra (ZK), pod njimi lastnik z lastniškim deležem;
 3. pod nazivom lastnika so izpisani (v kolikor na voljo) podatki upravljavca - iz REN-a;
 4. pod upravljavcem so izpisani podatki iz Registra nepremičnin (REN) z ocenjeno vrednostjo nepremičnine;
klikni za povečavo   Izpis za stavbe (KS+REN)
 1. prek iskalnika na levi strani pregledovalnika ali z lokacijsko poizvedbo (gumb "i") poiščemo stavbo;
 2. v tekstovnem delu pod karto se izpišejo osnovni podatki o STAVBI iz Katastra stavb (KS) in Registra nepremičnin (REN);
 3. pod podatki o stavbi so izpisani podatki o DELIH STAVBE z lastniki - v kolikor ima stavba več kot dva dela, se izpiše opozorilo. V kolikor so na voljo podatki o upravniku, se izpiše tudi povezava na spletni register AJPES-a. Sklopi informacij so sestavljeni iz podatkov KS in REN;
 4. vrsti nepremičnine je pripisana tudi ocenjena vrednost nepremičnine;
Vsakokrat so podatki, ki se izpisujejo v tekstovnem delu, tudi sestavni del poročila o parceli oz. stavbi.

Ažuriranje podatkov GURS (junij 2012)

Izvedli smo redno osveževanje temeljnih vsebin za vse občine. Ažurirani so bili podatki za naslednje vsebine:

Podrobnejše informacije o datumih izvornih podatkov si lahko ogledate v meniju "stanje podatkov".

Stran 39 od 48 << < 20 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.