Davek na nepremičnine

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo zakon o davku na nepremičnine.
ARHIVSKA STRAN
 

Od 1.1.2014 je v veljavi Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013 ZDavNepr).

Na osnovi razpoložljivih podatkov, ki jih prejmemo s strani Geodetske uprave smo uporabnikom omogočili vse potrebno za izračun davka za posamezno nepremičnino. Obvezno pa je potrebno upoštevati spodnjo razlago.

Sestava nepremičnin

Posamezna nepremičnina ima eno ali več enot. Metoda vrednotenja določa enote nepremičnine:

 • NEPREMIČNINA = parcela,
 • NEPREMIČNINA = parcela in stavba (to so vsi stavbni deli na stavbi, lahko zajema tudi več stavb na parceli),
 • NEPREMIČNINA = stavba (vsi stavbni deli stavbe),
 • NEPREMIČNINA = del stavbe.
Davčne stopnje

Davčne stopnje so določene posebej za:

 • dele stavb s pripadajočimi zemljišči (to so lahko celotne parcele ali deli parcel) glede na šifro dejanske rabe in model vrednotenja v primeru nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti (proizvodnjo električne energije - PNE, izkoriščanju mineralnih surovin - PNM, opravljanju pristaniške dejavnosti - PNP in dejavnosti bencinskih servisov - PNB),
 • zemljišča (parcele brez stavbnih delov, ki so določeni v 5.členu Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin) glede na modele vrednotenja (zemljišče se lahko vrednoti z več modeli od katerih ima vsak svojo davčno stopnjo, kar se upošteva po odstotkih in je azvidno z vrednostjo enote po modelu).

Davek se za nepremičnino izračuna kot vsota pomnoženih posameznih vrednosti enot za vsak model z ustreznimi davčnimi stopnjami.

Za odmero davka za leto 2014 je Geodetska uprava (GU) vsem lastnikom nepremičnin poslala obvestilo s podatki o davčnih stopnjah in o izračunanem davku.

Možnosti v sistemu PISO
 • izpis podatkov o nepremičnini (NEP_ID, metoda, vrednost)
 • izpis podatkov o enotah nepremičnine (vrsta nepremičnine, model in vrednostna raven, davčna stopnja in vrednost enote po modelu).
Informativni izračun

Informativno se lahko davek izračuna na naslednji način (z upoštevanjem spodnje razlage):

davek_enota = vrednost_enote_za_vsak_model * faktor * stopnja/100

davek = vsota vseh davek_enot

Obvezne informacije k izpisani vrsti nepremičnine in davčni stopnji

Glede na ZDavNepr in razpoložljive podatke podajamo naslednjo razlago:

 1. Razlaga opisov v primeru, da izpis vrste nepremičnine in davčne stopnje ni možen:
  • ni podatka o modelih vrednotenja: Enote nepremičnine ne moremo razvrstiti v ustrezno nepremičnino brez podatka o uporabljenih modelih.
  • ni podatka o vrednosti: Enota nepremičnine nima podane vrednosti, vrednotenje ni smiselno.
  • zemljišče vrednoteno s stavbo: Celotna parcela pripada k stavbi, tako da je vrednost parcele pripisana k vrednosti stavb na parceli.
 2. Za stanovanjske nepremičnine se predpostavlja, da so rezidenčne, tako da je izpisana nižja davčna stopnja (0,15%). To ni uradno stanje, vsak lastnik bo o rezidenčnosti nepremičnine obveščen s strani GU.
 3. Za stanovanjske nepremičnine, ki so vredne več kot 500.000 EUR se upošteva za 0,25% višja davčna stopnja.
 4. Podatki o vrednotenju nepremičnine, ki so namenjene opravljanju dejavnosti (glej opis zgoraj pri davčnih stopnjah) niso javni in jih Geodetska uprava ne posreduje. Tako se pri vseh delih stavb upošteva dejanska raba dela stavbe, pri parcelah, ki so vrednotene glede na opravljanje dejavnosti pa nimamo podatka o modelih vrednotenja. To ni uradno stanje, lastniki bodo o tem obveščeni s strani GU.
 5. Nelegalne gradnje (7.člen) pomenijo višjo davčno stopnjo, kar pa se ne upošteva.
 6. Oprostitve (8.člen) se ne upoštevajo.
 7. Omejitve pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih se ne upoštevajo (10.člen).
 8. Znižanje davka za posebne kategorije se ne upošteva (11.člen).
Oglejte si še

NEPREMIČNINE IN DAVEK na straneh Vlade RS.

Aplikacije - moduli

 

PISO Javna razsvetljava NOVO
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja NOVO
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.