Priprava elaborata za vpis podatkov GJI

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) nalaga občinam, v kolikor so lastnik ali operater komunikacijskega omrežja, da morajo:

  • sporočiti podatke o vrstah in legi omrežij ter objektov, kolikor so ti del pripadajoče infrastrukture, neposredno organu, pristojnem za geodetske zadeve, za vpis v evidenco GJI (14. člen)
  • vsako spremembo teh podatkov sporočiti pristojnemu organu v treh mesecih po njenem nastanku (14. člen)
  • v enem letu od uveljavitve sporočiti podatke o zmogljivosti omrežne priključne točke (239. člen)

PISO ekipa vam lahko pomaga pri vpisu podatkov v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI). Izdelamo elaborat ali naredimo primerjavo med zbirnim in operativnim katastrom gospodarske infrastrukture, na podlagi katere ugotovimo, če pripravljavec ni posredoval podatkov za vpis v zbirni kataster GJI.

Za več informacij nas kontaktirajte.