Revidiran osnutek aglomeracij, december 2017

V internem delu smo v tematska sklopa Gospodarska infrastruktura (GJI) > Komunala (Ko) in Druge državne vsebine > Narava in okolje > Aglomeracije in komunala (vir: ARSO in MOP) vključili sloj Aglomeracije KANALIZACIJA - revidiran osnutek 2017. Spodaj navajamo pojasnila glede pogosteje podanih pripomb:

  • v tem trenutku mej aglomeracij še ni mogoče uskladiti z mejami stavbnih zemljišč;
  • poimenovanje aglomeracij bo prilagojeno glede na prejete pripombe v okviru osnutka novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
  • pristojno ministrstvo ugotavlja, da so s preveritvijo in prilagoditvijo oz. korekcijo metodološkega pristopa opravljenih prostorskih analiz pripombe v zvezi z izločitvijo nekaterih reliefno "problematičnih" območij večinoma že upoštevane;
  • pripombe za delitev aglomeracij zaradi geografskih ovir (npr. vodotoki) niso upoštevane; skladno z razlago Evropske komisije geografske ovire niso razlog za delitev aglomeracij;
  • pripombe za združitev posameznih manjših aglomeracij, ki pa niso stične, niso upoštevane, saj bi bila taka rešitev v nasprotju s samo definicijo aglomeracije, ki predstavlja območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena;
  • pripombe za združitev posameznih aglomeracij, ki so sicer priključene na isto ČN, hkrati pa niso stične, niso upoštevane.

 

klikni za povečavo