Uporabniška navodila

PISO Spletni pregledovalnik - uvodni tekst o uporabniških navodilih PISO Spletni pregledovalnik - uvodni tekst o uporabniških navodilih PISO Spletni pregledovalnik - uvodni tekst o uporabniških navodilih PISO Spletni pregledovalnik - uvodni tekst o uporabniških navodilih.Navodila za uporabo pregledovalnika (javni in interni dostop):

PISO Spletni pregledovalnik - navodila

Kaj je PISO spletni pregledovalnik?

PISO Spletni pregledovalnik (v nadaljevanju pregledovalnik) je najbolj razširjena rešitev sistema PISO. S pomočjo spletnega brskalnika omogoča dostop do sistema in vpogled v prostorske podatke. Z geografskim prikazovanjem in prostorskimi poizvedbami dobimo odgovore na vprašanja o položaju in porazdelitvi določenega pojava v prostoru.Osnovna funkcionalnost obsega:

 • grafični prikaz vsebin za poljubno geografsko območje izbrane občine;
 • iskanje in prikaz pojavov v prostoru s pomočjo enostavnih ter sestavljenih poizvedb;
 • priprava poročil in kartografskih vsebin za izpis s tiskalnikom;
 • dodajanje uporabniških zaznamkov;
 • možnosti shranjevanja trenutnega pogleda in označene lokacije ali pošiljanje po elektronski pošti;
 • možnost povezovanja grafičnih pojavov in drugih virov ali evidenc (odlok prostorskega akta, fotografije, spletni registri …);
 • različne prostorske operacije.

Tako lahko na enostaven način poiščemo lokacijo za denimo določeno ulico in hišno številko, poslovni subjekt, zemljepisno ime ali pa zemljiško katastrsko parcelo in jo prikažemo na kartah različnih meril. Prikaz z označeno lokacijo lahko natisnemo s tiskalnikom ali pa ga skupaj s komentarjem (kaj se na tej lokaciji nahaja oziroma se je zgodilo) nekomu pošljemo (sodelavcu, stranki, uradni osebi …) v vpogled po elektronski pošti. Če želimo izvedeti, kaj se nahaja na neki lokaciji, enostavno označimo položaj na karti in dobimo informacije, kot so koordinata položaja, nadmorska višina, naslov najbližje hišne številke, številka zemljiško katastrske parcele, kateri poslovni subjekti se nahajajo na tej lokaciji, kakšna je predvidena namembnost rabe tal v prostorskem planu ipd.Katere podatke vsebuje?

V sistemu PISO so vsebovani temeljni geodetski podatki in ostale državne evidence s prostorsko vsebino kot so:

 • parcele zemljiškega katastra s podatki o lastnikih, rabi, zemljiškoknjižnem vložku …;
 • kataster stavb;
 • register nepremičnin;
 • gospodarska javna infrastruktura (promet, energetika, komunala, komunikacije);
 • poslovni subjekti, register prebivalcev;
 • ulice, hišne številke in ostale prostorske enote;
 • okoljevarstvene vsebine;
 • kulturna dediščina;
 • dejanska raba zemljišč;
 • državni prostorski akti in ukrepi;
 • digitalni ortofoto načrti DOF050, DOF025, DOF5+DOF1;
 • topografske karte in načrti različnih meril;
 • register zemljepisnih imen (REZI25);


Posamezne občine vključujejo specifične vsebine, kot so:

 • občinski prostorski akti (prostorski plan, OPN, javne razgrnitve …);
 • banka cestnih podatkov (BCP);
 • območja za izračun komunalnega prispevka;
 • podrobnejša komunalna infrastruktura;
 • študije ranljivosti;
 • ulice, hišne številke in ostale prostorske enote;
 • digitalni ortofoto načrti visoke ločljivosti
 • skenirani stari družbeni plani.