Kmetijska zemljišča

V okviru kmetijskih zemljišč gre za skupno obravnavo naslednjih tematsko povezanih vsebin:

  • Dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Območja melioracij
  • Pedološke vrste (prsti)
  • Zemljišča v rabi kmetijskih gospodarstev (GERK)

Dejanska raba je bila vzpostavljena na osnovi interpretacije letalskih posnetkov (DOF) za namene administrativnih kontrol in izdelave katastra trajnih nasadov (vinogradi, sadovnjaki, hmeljišča in oljčniki). Gre za tipološko delitev vrste rabe glede na stanje dejanske rabe ob zajemu in ločuje kategorije rabe, kot so pozidana in sorodna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi, vode ipd.

Podatki o kmetijskih gospodarstvih in zemljiščih v njihovi rabi (GERK) se vpišejo in vodijo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) - zbirki podatkov v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Pri vpisu GERK-ov v RKG se upošteva podatek o vrsti dejanske rabe iz evidence dejanske rabe.

Dejanska raba ne določa dovoljene rabe na nekem območju. Ta je v pristojnosti občin in njihovih prostorskih aktov z namensko rabo površin.

Možnosti v sistemu PISO
  • barvni prikaz dejanske rabe
  • prikaz ostalih vsebin kmetijskih zemljišč
  • izpis podrobnejših podatkov o kmetijskih zemljiščih za izbrano lokacijo  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.