Druge vsebine

Sistem PISO vsebuje tudi širok nabor drugih vsebin, ki so praviloma občinske narave. Pri postopkih obdelave in priprave podatkov je izjemno pomembno sodelovanje z naročnikom s ciljem objave prostorskih podatkov, ki jasno predstavljajo stanje v naravi in ki v kombinaciji z različnimi funkcionalnostmi uporabniku olajšajo delo. Nekaj primerov je navedenih v nadaljevanju.

Vektorske vsebine

Vektorski način se uporablja za natančno lociranje posameznih objektov v prostoru. Pri tem se uporabljajo osnovni grafični elementi: točke, linije ali poligoni. Možno je izvajati tudi številne prostorske analize in poizvedbe na podlagi atributnih značilnosti, ki so povezane z grafičnimi elementi.

  • TOČKE (komunalni jaški, svetilke javne razsveljave, ekootoki, prometni znaki...)
  • LINIJE (komunalni vodi, prometna infrastruktura, šolske poti, kolesarske poti...)
  • POLIGONI ali OBMOČJA (območja namenske rabe, prostorskih aktov, območja za komunalni prispevek, območja za programe opremljanja ...)  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Rastrske vsebine

Rastrski način je primeren za zvezni prikaz prehajanja med različnimi tipi (recimo nadmorska višina, prikaz padavin...) Osnova je matriko vrednosti, s pomočjo katerih so predstavljeni pojavi v naravi. Grafični prikaz je odvisen od kakovosti podatkov oziroma od velikosti celic, ki vpliva na večjo ali manjšo zrnatost. Tipični rastrski podatki so topografski načrti (skenogrami), orto-fotoposnetki, digitalni model višin, študije ranljivosti ipd.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Multimedijske vsebine

Za še popolnejšo sliko stanja v naravi je v sistemu PISO omogočeno povezovanje prostorskih pdoatkov na multimedijsko gradivo, v kolikor to obstaja. Neoviran dostop do fotografskega gradiva ali videoposnetkov je zagotovljen z varnim shranjevanjem podatkov v računalniškem centru.

Omogočene so tudi povezave na nakatere vsebine informativnega značaja, kot je to v primeru Varovanja narave ali Registra kulturne dediščine. 

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.