Gospodarska javna infrastruktura (GJI)

Gospodarska javna infrastruktura (GJI) združuje objekte gospodarske infrastrukture vpisane v Zbirni kataster GJI in ostalo javno infrastrukturo. Osnovni namen je prikaz zasedenosti prostora s posameznimi objekti, ki nam omogoča bolj smotrno urejanje prostora in varnejše izvajanje posegov v prostor.
Objekti gospodarske infrastrukture so razdeljeni na:

  • Prometno infrastrukturo (ceste, železnice, letališča, pristanišča)
  • Energetsko infrastrukturo (plinovod, toplovod, elektrovod, javna razsvetljava)
  • Komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov)
  • Elektronske komunikacije
  • Vodno infrastrukturo
  • Infrastrukturo za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja
  • Drugo javno infrastrukturo (zelene in javne površine, pokopališča, urbana oprema, ekološki otoki, prometna signalizacija...)
Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije ali območja objektov GJI
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
  • skupen prikaz zasedenosti prostora z objekti GJI preko poročila za lokacijo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
klikni za povečavo klikni za povečavo