Hidrografija

V okviru hidrografije so združene naslednje vsebine iz sklopa hidroloških značilnosti območja:

  • Vodotoke
  • Območja podtalnice
  • Poplavna območja
  • Zavarovane vodne vire
  • Vodovarstvena območja

Podobno kot Varstvo narave tudi Hidrografija ponuja vsebine, ki so varovalnega ali omejitvenega značaja. Vodovarstvena območja so prikazana na dveh ravneh - na občinski in na državni, pri obeh so ločene stopnje varovanja. Prikazana so zajetja in zavarovani vodni viri ter območja podzemnih vod, kakor tudi vodotoki. S slednjimi so povezana poplavna območja, ta pa so prikazana v treh kategorijah - pogoste, redke in katastrofalne poplave.

Poleg zaposlenih na občinskih upravah vsebine ponujajo obsežen vir informacij, ki so uporabne pri izdelavi Presoj vplivov na okolje (PVO) in njihovim izdelovalcem.

Možnosti v sistemu PISO
  • prikaz lokacije ali območja objekta hidrografije z imenom ali šifro
  • izpis podrobnih podatkov o objektih na izbrani lokaciji
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

 

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.