Objave v kategoriji: PISO Evidenca nepremičnin

Poziv računskega sodišča

Konec preteklega leta je Računsko sodišče RS poslalo občinam poizvedbe o nepremičnem premoženju, o podatkih o nepremičninah v občinski lasti.

Lahko vam pomagamo izpolniti dele vprašalnika, ki se nananšajo na površine in vrednosti nepremičnin.

Na podrobnejša vprašanja o ravnanju z nepremičninami pa odgovore poznate sami, si pa za vzpostavitev urejene evidence lahko pomagate z našo aplikacijo PISO Evidenca nepremičnin.

Novo! PISO Desktop: dodajanje datotek "povleci in spusti"

V PISO desktop aplikacijah (PISO-NUSZ, PISO-CESTE, PISO-LI, PISO-KP, PISO-EN, PISO-KA, PISO-PO), smo prenovili način dodajanja datotek. Dokumente lahko enostavno prenesete iz lokacije na vašem računalniku v PISO Desktop zavihek, ki je namenjen dodajanju prilog (zavihek Priloge).

klikni za povečavo

PISO Evidenca nepremičnin – napredno filtriranje nepremičnin

V aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin si lahko sami pripravite seznam nepremičnin, ki ustrezajo več kriterijem.

Primer: prikaz zemljiških parcel, ki so v 100 % lasti občine in imajo namensko rabo “kmetijsko zemljišče”, dejansko rabo pa “pozidano zemljišče”.

klikni za povečavo

Opomba: v seznamu se prikažejo vse parcele z določeno rabo, ne glede na odstotek površine s to rabo na parceli. Za naprednejše filtriranje je potrebno podatke izvoziti v Excel in tam nastaviti natančnejše filtre.

Neprofitna stanovanja – odslej v okolju PISO Evidenca nepremičnin!

Z zadnjo posodobitvijo aplikacije PISO Evidenca nepremičnin je omogočeno upravljanje z neprofitnimi stanovanji in ostalimi površinami v najemu.

Vezano na neprofitni najem stanovanj je omogočeno izpolnjevanje točkovalnega zapisnika, ki pogojuje končno ceno najema.

Poteg tega omogoča aplikacija še ostala izvajanja opravil, povezana z občinskimi nepremičninami, pregled usklajenosti s stanjem Zemljiške knjige, pripravo Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, in podobno.

klikni za povečavo

PISO Evidenca nepremičnin - posodobljena navodila (avgust 2016)

Vse uporabnike aplikacije PISO Evidenca nepremičnin obveščamo, da je na povezavi EN Navodila za uporabo na voljo posodobljena različica navodil za uporabo aplikacije.

Od zadnjih posodobitev so vključene dodatne funkcionalnosti, med drugim:

 • Uvoz podatkov eZK,
 • Uskladitev podatkov z računovodskimi programi ter
 • Priprava načrta ravnanja z nepremičninami.

Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin

Za uporabnike aplikacije PISO Evidenca nepremičnin smo pripravili naslednje novosti:

1. Razširjen prikaz lastništva nepremičnin glede na občino

Zaradi boljšega spremljanja usklajenosti evidenc Geodetske uprave in Zemljiške knjige smo pripravili nov način prikaza v smislu lastništva nepremičnine glede na občino.

Kratka razlaga novih vrednosti:

 • Lastnina 1/1 - nepremičnina je v celoti v lasti občine tako v evidenci Geodetske uprave kot Zemljiški knjigi,
 • Solastnina - nepremičnina je v delni lasti občine tako v evidenci Geodetske uprave kot Zemljiški knjigi,
 • Lastnina 1/1 (GURS) - nepremičnina je v celoti v lasti občine v evidenci Geodetske uprave, ni pa v lasti občine v Zemljiški knjigi (ali pa podatki Zemljiške knjige niso uvoženi),
 • Solastnina (GURS) - nepremičnina je v delni lasti občine v evidenci Geodetske uprave, ni pa v lasti občine v Zemljiški knjigi (ali pa podatki Zemljiške knjige niso uvoženi),
 • Javno dobro - lastnik nepremičnine je v evidenci Geodetske uprave Javno dobro v celoti,
 • Ni v lasti - nepremičnina ni v lasti občine v evidencah Geodetske uprave in Zemljiške knjige,
 • NEUREJENO -  nepremičnina ni v lasti občine v evidenci Geodetske uprave, je pa v lasti občine v Zemljiški knjigi.

2. Nova poročila

 • nepremičnine po posamezni katastrski občini,
 • nepremičnine po lastništvu iz zgornje točke,
 • nepremičnine glede na občino kot upravljalca.

Vsa poročila omogočajo prikaz in izvoz seznama nepremičnin v Excel ali Word.

 

Izdelava načrta ravnanja z nepremičninskim premoženjem preko aplikacije PISO Evidenca nepremičnin

Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin omogoča upravljanje nepremičnin, stalen pregled nad ažurnim stanjem nepremičnega premoženja občine, planiranje prodaje in nakupov ter vodenje postopkov in bremen na nepremičninah. Aplikacija je pripravljena na osnovi zakonodaje, ki ureja področje razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem in glede na potrebe občin.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13–ZDU-1G, 50/14, 90/14–ZDU-1I, 14/15–ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ki urejata razpolaganje z nepremičninskim premoženjem, morajo občine pripraviti predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za naslednjo proračunsko leto.

Načrt ravnanja z nepremičninskim premoženjem je sestavljen iz:

 • načrta pridobivanja nepremičnega premoženja,
 • načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin omogoča vodenje postopkov za nepremičnine, s katerimi razpolaga občina ali pa jih želi pridobiti. Preko tega orodja lahko načrt ravnanja z nepremičninskim premoženjem pripravite in nato izvozite kar iz aplikacije.

klikni za povečavo

Novosti v aplikaciji PISO Evidenca nepremičnin – uvoz podatkov iz Zemljiške knjige in programa Cadis

V okviru aplikacije PISO Evidenca nepremičnin smo z novo posodobitvijo poskrbeli, da bo delo v aplikaciji še enostavnejše, pa tudi, da boste imeli vse podatke na enem mestu. Novosti, ki ju je potrebno izpostaviti sta usklajevanje s podatki zemljiške knjige in uvoz podatkov iz programa Cadis.

Podatki zemljiške knjige
Občine lahko pridobite zemljiškoknjižne izpiske za nepremičnine v vaši lasti iz portala e-Sodstvo. Podatke prevzamete v xml zapisu, nato pa mi naredimo uvoz v aplikacijo. Krajša navodila za pridobitev podatkov najdete tukaj.

V aplikacijo se uvozi datum nastanka zemljiškoknjižnega vpisa in identifikator vpisa, pravice pa se vpišejo na nepremičninah kot obremenitve. Tudi pravicam, oziroma obremenitvam, se pripiše vrsta pravice ter datum nastanka in identifikator. Prav tako se izdela seznam nepremičnin, ki ne obstajajo v evidenci v aplikaciji in jim zato ni možno pripisati podatkov.

Vse postavke najdete v atributni tabeli in lahko po njih filtrirate zapise. Izberete lahko tudi grafični prikaz, da se različno obarvajo nepremičnine z in brez obremenitev.

klikni za povečavo

Uvoz podatkov iz programa Cadis
V kolikor vodite podatke o svojih nepremičninah v programu Cadis, lahko podatke uvozimo v aplikacijo, ter jih nato vodite in obdelujete v okolju aplikacije PISO Evidenca nepremičnin. S tem boste uredili nepremičninske evidence v obeh okoljih, v PISO Evidenci nepremičnin pa s tem prevzeli inventarne zapise, kot jih imate evidentirane v računovodskih programih.


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.