Izdelava načrta ravnanja z nepremičninskim premoženjem preko aplikacije PISO Evidenca nepremičnin

Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin omogoča upravljanje nepremičnin, stalen pregled nad ažurnim stanjem nepremičnega premoženja občine, planiranje prodaje in nakupov ter vodenje postopkov in bremen na nepremičninah. Aplikacija je pripravljena na osnovi zakonodaje, ki ureja področje razpolaganja in upravljanja z nepremičnim premoženjem in glede na potrebe občin.

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13–ZDU-1G, 50/14, 90/14–ZDU-1I, 14/15–ZUUJFO in 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ki urejata razpolaganje z nepremičninskim premoženjem, morajo občine pripraviti predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za naslednjo proračunsko leto.

Načrt ravnanja z nepremičninskim premoženjem je sestavljen iz:

  • načrta pridobivanja nepremičnega premoženja,
  • načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem so vključena zemljišča, stavbe, deli stavb in zemljišča s stavbo.

Aplikacija PISO Evidenca nepremičnin omogoča vodenje postopkov za nepremičnine, s katerimi razpolaga občina ali pa jih želi pridobiti. Preko tega orodja lahko načrt ravnanja z nepremičninskim premoženjem pripravite in nato izvozite kar iz aplikacije.

klikni za povečavo