Mnenja uporabnikov

Že pred časom smo v okviru ankete o zadovoljstvu naših uporabnikov zbrali nekaj pozitivnih misli in mnenj o sistemu PISO. Vsaka pohvala kot tudi konstruktiven predlog nam seveda pomeni motivacijo za še boljše delo v prihodnje. Svoje mnenje nam sporočite prek kontaktnega obrazca.

"PISO je zaradi celovitosti storitev, enostavne uporabe in dobre podpore idealna rešitev za našo občino, ki zaradi svoje majhnosti ne zaposluje strokovnjakov s področja GIS niti ne razpolaga s potrebno opremo. Dobro je tudi, ker se rešitve konstantno razvijajo in dopolnjujejo brez dodatnih stroškov za občino."

Milan Šoštarič, Občina Braslovče         

"PISO mi je v veliko pomoč pri delu, saj na enem mestu dobim odgovore o legi parcele, lastnikih, podatke o stavbi, komunalni opremljenosti, namembnosti, itd. Vse to pa lahko shranim, natisnem ali pošljem po elektronski pošti."

Gregor Petrovič, Občina Šmartno ob Paki         

"Uporaba konvencionalnih GIS rešitev je za običajne uporabnike zapletena in povezana z visokimi stroški opreme, usposabljanja ter vzdrževanja. Za množičen in enostaven dostop do prostorskih vsebin smo zato vpeljali rešitve PISO, ki jih znotraj naše občinske uprave redno uporablja 50 zaposlenih z različnih oddelkov. V javnem delu nudimo občanom in podjetjem vpogled v prostorski plan, prometno infrastrukturo, študije ranljivosti, turistično karto, itd. Stroški najema so nižji od nakupa ene licence komercialne namizne GIS rešitve."

Zalka Jereb, Mestna občina Nova Gorica         

 "Pri projektiranju objektov že v izhodišču potrebujemo različne informacije, vezane na lokacijo objekta, ki jih najlažje in najhitreje poiščemo v sistemu PISO. Največkrat se informiramo o parcelnih mejah in komunalni opremljenosti parcel - o poteku infrastrukturnih vodov. Ortofoto posnetki pa omogočajo objektivno preverjanje umeščenosti objekta v prostor in seznanjanje z ožjo okolico prostora, v katerega bomo posegli."

Rok Poles, Vegrad projektivni biro, d.o.o.         

 "Podatki v PISO so združeni iz različnih državnih virov, ki skupaj z občinskimi vsebinami tvorijo kompaktno celoto. Rešitve PISO v občinski upravi uporabljamo kot podporo pri izdajanju lokacijske informacije in izvajanju ostalih poslovnih procesov, ki so posredno ali neposredno vezani na lokacijo."

Milena Šlajpah, Občina Grosuplje         

 "Z javno objavo prostorskih aktov v sistemu PISO smo na naši občini zmanjšali število zahtevkov za izdajo uradne lokacijske informacije. Tudi sicer je v sistemu PISO možno objaviti praktično kakršnekoli prostorske vsebine. Ker se ažuriranje podatkov in nadgradnje rešitev izvajajo v centralnem sistemu, so spremembe takoj na voljo vsem uporabnikom, brez posegov na lokalnih delovnih mestih."

Goran Semečnik, Mestna občina Velenje         

 

Vključene občine

Želite vključiti tudi vašo občino? Postopek je enostaven in hiter ... (več)

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.