klikni za povečavo
PISO Plus vsebuje poleg dodatnih ur za potrebe ažuriranja, vključevanja in priprave podatkov ter svetovanje in strokovno pomoč še zanimiv nabor funkcionalnosti in ugodnosti:

1. Dodatnih 30ur/leto - za potrebe ažuriranja, vključevanja in priprave podatkov ter svetovanje in strokovno pomoč. Zaradi velikega povpraševanja občin po zakupu dodatnih ur PISO Plus vključuje kvoto ur, ki bo zadostovala za vzdrževalne naloge, vključevanje podatkov in izvedbo analiz.

Z dodatnimi urami boste brez skrbi, če bo potrebna hitra vključitev kakega tematskega sklopa v sistem PISO ali pa v primeru nenadne zahteve po pripravi poljubnega seznama nepremičnin za potrebe poročanj ali za pripravo gradiv za delovna telesa ali seje občinskega sveta.

Neporabljene dodatno zakupljene ure se prenesejo v novo obračunsko obdobje.


2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva

V ekipi PISO se držimo načela sistematičnega arhiviranja vseh podatkov brez izjeme, bodisi na občinskem ali državnem nivoju. Pogosto se namreč pojavi zahteva po vpogledu v arhivske podatke zemljiškega katastra.

Zahvaljujoč odlični organiziranosti je odslej s funkcionalnostjo vpogleda v zgodovinski arhiv enostavno mogoče spremljati spremembe v lastniški strukturi ali pa spremljati spremembe parcelnih mej, ki se često brez vaše vednosti dogajajo v postopku izravnave parcelne meje.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Prikaz sprememb parcelnih meja zaradi izravnav.

Iskanje omogočeno tudi po arhivu podatkov.

Prikaz vseh razpoložljivih podatkov ali pa samo sprememb.


3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov

»Vsakdo ima pravico dajati pobude, predloge, pripombe in mnenja na prostorske akte, do katerih se mora organ v postopku njihove priprave opredeliti in o tem obvestiti javnost ...« v 11. členu govori ZUreP-3.

Brez sistematičnega orodja postane ta naloga precej nadležno opravilo, ki se hitro sprevrže v dolgotrajen postopek, ki povzroča nepotrebne dodatne stroške in delo.

Zbiranje razvojnih pobud v sistemu PISO predstavlja najbolj enostaven način zbiranja pobud, omogoča pregled zbranih pobud internim uporabnikom (lahko samo določenim internim uporabnikom) ter omogoča izvoz podatkovnega sloja (SHP) za pripravljavca akta ali urbanista, ki bo pripravil odgovore - ter s tem močno zniža stroške.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Možnost oddaje pobude se izpiše ob lokacijski poizvedbi.

Vnosni obrazec se izpolni z našimi registracijskimi podatki. Po potrebi popravimo območje pobude.

Dokument, ki ga pripravimo v pregledovalniku in je posredovan na občinsko upravo.

Vlagatelji lahko na občini ali sami preko spletnega vmesnika oddajo pobudo, jo natisnejo in predložijo referentu v fizični obliki.

Vse pobude so zbrane v eni evidenci, pooblaščenim internim uporabnikom pa je omogočen enostaven pregled zbranih pobud, za kar ne potrebujejo nobene dodatne aplikacije!


4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«

Izkušnje pri delu s prek 70 občinami uporabnicami aplikacije PISO Lokacijska informacija so nam omogočile pripravo enostavnega sistema za pripravo izseka iz kartografskega dela prostorskih aktov.

Naj bo to OPN, prikaz stanja prostora (PSP), OPPN ali digitaliziran prostorski (PPLAN) ali družbeni plan (DPLAN) za namen priprave potrdil za SKZG - nobena podlaga ni ovira.

Pričnite uporabljati funkcionalnost in s tem prihranite predragocen čas - ter z enim klikom pripravite poljubni izsek.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Napredni način priprave PDF z dodatnimi vnosnimi polji.

Primer izseka kartografskega dela, z vsebino PNRP in GJI na enem listu.

Izsek lahko naredimo iz katerekoli karte, vključene v PISO - na primer "Družbeni plan".

Po principu »kopija je enaka originalu« se izdelajo visokoločljivi PDF dokumenti, ki so pripravljeni za končni tisk. Območje tiskanja se določi samodejno glede na izbrane parcele in merilo izrisa. Oblika in vsebina izvenokvirne vsebine (naslov, merilo, številčenje …) je poljubno prilagodljiva po željah občine.


5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR

Najenostavnejši pregledovalnik oblaka točk, z optimalno vizualizacijo in hitrostjo delovanja. Brez omejitev števila uporabnikov + celotno paleto PISO Desktop funkcionalnosti!

Uporaba aplikacije je brez omejitve števila uporabnikov.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

GIS "hibridno" okolje, ki omogoča uvoz in izvoz datotek v formatih SHP, DWG, GPX ...

Prikaz 3D modela z možnostjo merjenja in prerezov.

Prikaz vsebin, obarvanih RGB - 3D DOF.


6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema - uporabniki sistema PISO so s tem zakupom dodatnega pomnilnika lahko brez skrbi v primeru vključevanja vsebin, ki so količinsko obsežne.


7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih

Četrtek je dan za PISO webinar - to načelo smo vzpostavili ob koncu leta 2020 in z vami ohranjamo prepotreben stik, ter s tem gradimo PISO skupnost. Na ta način tudi uporabniki sistema pomagate krojiti orodja, ki so vam vsakodnevno v pomoč.

Nekateri seminarji potrebujejo več organizacijskega dela in usklajevanja z raznimi akterji ali gosti - naročniki paketa PISO Plus pa boste lahko brez skrbi z neomejenim številom udeležencev prisostvovali vsem našim dogodkom.

Upamo, da kmalu tudi v živo!

Razpored aktualnih seminarjev


8. PISO vtičnik na vaši spletni strani

Prikaz raznovrstnih prostorskih podatkov, do katerega sicer dostopate s pomočjo PISO spletnega pregledovalnika, lahko vključite neposredno v vašo spletno stran ter s tem vašim obiskovalcem zagotovite celovito informacijo na enem mestu.

Primer uporabe PISO vtičnika najdete na povezavi: PISO vtičnik Mestna občina Novo mesto

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

9. Popusti pri naročanju drugih storitev iz posebne ponudbe:

  • 15% popusta pri vseh naročilih za skeniranje in prostorsko referenciranje arhivskih podatkov,
  • 15% popusta pri naročilu PISO Piši-Briši stenske karte.

Pogoji za uporabo

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.