PISO Javna razsvetljava

Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave

Določila glede pravilne izbire posameznih svetilnih teles določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Upravljavci razsvetljave morajo po tej uredbi vzpostaviti načrt razsvetljave in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave ter beleženje porabe ob predpostavki pridobivanja podatkov s strani dobavitelja električne energije. 

Uporabljeni podatki
  • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ZK GJI (vir GURS),
  • Upravljavčeva evidenca (kataster JR v poljubni obliki).
Inicialna vzpostavitev

OPCIJA 1: Na podlagi vpisanih podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) je možna inicialna vzpostavitev katastra z uvedbo hierarhične razporeditve - od odjemnega mesta, do posameznih vej in oporišč na vejah.

OPCIJA 2: V kolikor ima upravljavec vzpostavljeno svojo evidenco v poljubni strukturi, se po predhodni ureditvi podatkov v primerno obliko za uvoz uredi vnos vseh podatkov z vsemi uporabniškimi informacijami.

Morebitne manjkajoče podatke lahko enostavno dodajamo ali urejamo v aplikaciji z enotnim ukazom urejanja več elementov

Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

  1. Izvoz v ESRI SHP, Audodesk DXF in ostale vektorske formate za uporabo v GIS programih.
  2. Izvoz v XLSX in CSV format, za prenos in pregled v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
  3. Izvoz v XML format, za izmenjavo podatkov z računovodskimi programi (Cadis, Saop, Bass, Grad ...).
  4. Povezljivost z Dokumentnimi sistemi --> več na PISO + Dokumentni sistemi.
Pogoji za uporabo

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin ali samostojno naročilo.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.