PISO Javna razsvetljava

Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave

Določila glede pravilne izbire posameznih svetilnih teles določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Upravljavci razsvetljave morajo po tej uredbi vzpostaviti načrt razsvetljave in ga posredovati pristojnemu ministrstvu.

Aplikacija PISO Javna razsvetljava omogoča enostavno izdelavo načrta in upravljanje z omrežjem javne razsvetljave ter beleženje porabe ob predpostavki pridobivanja podatkov s strani dobavitelja električne energije. 

Uporabljeni podatki
  • Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture ZK GJI (vir GURS),
  • Upravljavčeva evidenca (kataster JR v poljubni obliki).
Inicialna vzpostavitev

OPCIJA 1: Na podlagi vpisanih podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) je možna inicialna vzpostavitev katastra z uvedbo hierarhične razporeditve - od odjemnega mesta, do posameznih vej in oporišč na vejah.

OPCIJA 2: V kolikor ima upravljavec vzpostavljeno svojo evidenco v poljubni strukturi, se po predhodni ureditvi podatkov v primerno obliko za uvoz uredi vnos vseh podatkov z vsemi uporabniškimi informacijami.

Morebitne manjkajoče podatke lahko enostavno dodajamo ali urejamo v aplikaciji z enotnim ukazom urejanja več elementov

Možnosti izvoza iz aplikacije

Za nadaljnjo obdelavo podatkov in povezavo z drugimi sistemi so podprte naslednje možnosti izvoza podatkov:

  1. Izvoz v ESRI SHP, Audodesk DXF in ostale vektorske formate za uporabo v GIS programih.
  2. Izvoz v XLSX in CSV format, za prenos in pregled v programih za delo s preglednicami (MS Excel).
  3. Izvoz v XML format, za izmenjavo podatkov z računovodskimi programi (Cadis, Saop, Bass, Grad ...).
  4. Povezljivost z Dokumentnimi sistemi --> več na PISO + Dokumentni sistemi.
Pogoji za uporabo

Pogoj za vzpostavitev je sklenitev aneksa k veljavni naročniški pogodbi za Prostorski informacijski sistem občin ali samostojno naročilo.

Za več informacij nas kontaktirajte.