Izmera in zajem podatkov

Zajamemo tudi to, kar drugi ne morejo.

Zaradi dolgoletnih izkušenj na področju zajema in obdelave najrazličnejših prostorskih podatkov se uvrščamo med najzanesljivejše in kompetentne partnerje pri doseganju pričakovanih rezultatov. Poleg dolgoletnih izkušenj nas odlikujejo predvsem stalen razvoj, sprotno sledenje in prilagajanje področnim tehnološkim trendom ter naš strokoven kader, ki razpolaga s potrebnim znanjem in iznajdljivostjo pri delu.

Kratek povzetek za tisk: PISO-ZA Brošura

Geodetski zajem podatkov na terenu in v pisarni

Glede na vaše zahteve zagotavljamo ustrezno natančnost terensko zajetih podatkov. Zajem se lahko izvaja tudi s profesionalno geodetsko opremo (natančnost v cm). S skrbnim načrtovanjem optimiziramo čas in stroške terenskega dela.

Z ustreznimi programi in digitalnimi ortofoto posnetki (DOF5, DOF1) ali po naročilu izdelanimi, visoko ločljivimi, ortorektificiranimi aeroposnetki, lahko hitro in zanesljivo zajamemo prostorske podatke kar v pisarni.

Izdelava GJI elaborata

Po potrebi izdelamo končen elaborat za vpis v zbirni kataster GJI, ki je primeren za oddajo na Geodetsko upravo RS, s potrjenim certifikatom geodetske izmere odgovornega geodeta.

Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki

V primerih, ko potrebujete zajem večjih količin prostorskih podatkov ali pri drugih specifičnih zahtevah, lahko za vas poiščemo ustreznega specializiranega izvajalca.

Aplikacija PISO KA - Splošni katastri

Na terenu ali v pisarni pridobljene prostorske podatke za vas obdelamo in vnesemo v aplikacijo PISO Splošni katastri, kjer pripravimo ustrezno podatkovno shemo. To vam omogoča kvalitetno nadaljnje delo in uporabo podatkov.
 

 Oglejte si še

Za več informacij nas kontaktirajte.

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.