Občinski prostorski načrt (OPN)

Iz Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - UL RS 33/07) izhajajo naslednje pristojnosti občin na področju prostorskega načrtovanja:

 1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
 2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
 3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Te pristojnosti občine definirajo z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) ter za posamezna območja bolj natančnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izvedbeni del OPN ima naslednje vsebine:

 • območja namenske rabe prostora,
 • prostorski izvedbeni pogoji,
 • območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Občina na osnovi sprejetih načrtov določa pogoje za vsak poseg v prostor, zato so vsebine teh načrtov zelo pomembne in tudi ena od temeljnih vsebin v sistemu PISO. Trenutno je večina občin v postopku sprejemanja OPN, dokler pa OPN ni sprejet, pa so v veljavi še Prostorski načrti sprejeti s prejšnjo zakonodajo.

Možnosti v sistemu PISO
 • možnost javne razgrnitve oz. javne objave aktov v sprejemanju ali že sprejetih
 • zbiranje pripomb občanov
 • prikaz območja namenske rabe v ustrezni barvi in z napisom
 • prikaz ostalih vsebin (območja OPPN, drugi pogoji posegov v prostor...)
 • izpis podrobnih podatkov o vsebinah na izbrani lokaciji
 • povezava na tekstualne dele ali grafične priloge občinskih prostorskih aktov
 • iskanje območja glede na naziv prostorskega akta ali po drugih kriterijih  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Seznam PISO občin s sprejetimi OPN-ji

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


Mobilna različica © Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.