Občinski prostorski načrt (OPN)

Iz Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - UL RS 33/07) izhajajo naslednje pristojnosti občin na področju prostorskega načrtovanja:

 1. določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,
 2. določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in
 3. načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.

Te pristojnosti občine definirajo z Občinskim prostorskim načrtom (OPN) ter za posamezna območja bolj natančnim Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). Izvedbeni del OPN ima naslednje vsebine:

 • območja namenske rabe prostora,
 • prostorski izvedbeni pogoji,
 • območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

Občina na osnovi sprejetih načrtov določa pogoje za vsak poseg v prostor, zato so vsebine teh načrtov zelo pomembne in tudi ena od temeljnih vsebin v sistemu PISO. Trenutno je večina občin v postopku sprejemanja OPN, dokler pa OPN ni sprejet, pa so v veljavi še Prostorski načrti sprejeti s prejšnjo zakonodajo.

Možnosti v sistemu PISO
 • možnost javne razgrnitve oz. javne objave aktov v sprejemanju ali že sprejetih
 • zbiranje pripomb občanov
 • prikaz območja namenske rabe v ustrezni barvi in z napisom
 • prikaz ostalih vsebin (območja OPPN, drugi pogoji posegov v prostor...)
 • izpis podrobnih podatkov o vsebinah na izbrani lokaciji
 • povezava na tekstualne dele ali grafične priloge občinskih prostorskih aktov
 • iskanje območja glede na naziv prostorskega akta ali po drugih kriterijih  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

Seznam PISO občin s sprejetimi OPN-ji