Posodobitev podatkov GURS, september 2022

Izvedena je bila posodobitev podatkov o nepremičninah skladno z uveljavitvijo Zakona o katastru nepremičnin (Uradni list RS, št. 54/21).

Osnovne funkcionalnosti pregledovalnika ostajajo nespremenjene.

Poglavitne novosti: 

 1. Prekrivanje s parcelami po novem ZKN je v tematskem sklopu, ki prikazuje veljavno namensko rabo (v zeleno obarvanem tematskem sklopu), onemogočeno zaradi morebitnih neskladij. Nemoteno nadaljnje delo v pregledovalniku in aplikacijah PISO se lahko omogoči z izvedbo Preliminarnega prenosa OPN na ZKN.
 2. Poimenovanja evidenc: "Zemljiški kataster" → "Parcele", "Kataster stavb" → "Stavbe", naziv "REN" se ukinja.
 3. Izpis podatka o lastništvu (INTERNO) - če je uporabniku omogočen vpogled v lastništvo nepremičnin, se ob lastniku po novem izpiše "status":
  - (P) Pravi lastnik: Imetnik lastninske pravice prevzet iz zemljiške knjige,
  - (R) Registrski lastnik: Lastnik prevzet iz registra nepremičnin,
  - (S) Stavbna pravica,
  - (V) Lastnik povezanih parcel: Imetnik lastninske pravice na parceli s katero je stavba povezana (podatek prevzet iz zemljiške knjige).
 4. Izpis podatka o lastništvu (INTERNO) je povzet po GURS-ovem vpogledu zato se lahko podatki o deležih podvajajo. Če je pri naši kontroli ob uvozu ugotovljena napaka, se izpiše OPOZORILO.

Dopolnitve z informacijami, ki jih uveljavlja kataster nepremičnin, bodo sledile naknadno.

Posodobitev podatkov GURS, september 2022