PISO seminar - Interni uporabnik

Osnovni seminar namenjen občinskim uporabnikom in ostalim imetnikom internega dostopa, ki želijo osvojiti delo s PISO Spletnim pregledovalnikom. Vsebuje vse pomembne novosti zadnjih let, poudarek je na funkcionalnem delu, splošnih vsebinah ter posebnostih internega dostopa (temeljne prostorske evidence in operacije, prebivalci, poslovni subjekti…).

Program

 1. Uvod

 2. PISO Portal

 3. Uporabniški vmesnik (karta, vsebine, pozvedbe, iskanja, tiskanje, merjenje,…)

 4. Zaznamki

 5. Koordinatna osnova in geolokacija

 6. Koordinatna osnova in geolokacija

 7. Vsebinski pregled

 8. Napredna uporaba s praktičnimi primeri (moji pogledi, moji tematski sklopi, možnosti lokacijske in geometrijske poizvedbe)

 9. Nasveti za lažje delo, pogosta vprašanja

 10. Praktične naloge (reševanje praktičnih nalog na računalnikih)

Vsebinski pregled 8. Napredna uporaba s praktičnimi primeri (moji pogledi, moji tematski sklopi, možnosti lokacijske in geometrijske poizvedbe) 9. Nasveti za lažje delo, pogosta vprašanja 10. Praktične naloge (reševanje praktičnih nalog na računalnikih)

PISO Plus, 29. 5. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

Prijava na spletni seminar
*spletni seminar je brezplačen za naročnike

Strokovnjak

Nadaljevalni seminar namenjen izkušenejšim internim uporabnikom, ki želijo osvojiti celovito rešitev za svoje področje dela. Poleg dela s PISO Spletnim pregledovalnikom vsebuje tudi obravnavo področne problematike ter delo s specifičnimi rešitvami za naslednja področja: OKOLJE-PROSTOR, INFRASTRUKTURA ter NEPREMIČNINE. Udeleženci izberejo svoje področje ob prijavi.

PRETEKLI SEMINARJI

PISO BCP, 12. 5. 2022

Podrobnejša predstavitev BCP.
Vsebina:
- splošno o BCP,
- obveznost posodabljanja evidence,
- letošnje novosti pri pregledu,
- pogoste napake pri oddaji in vnosu podatkov,
- praktičen prikaz posodabljanja tehničnih in finančnih podatkov v aplikaciji PISO Ceste.

PISO Pokopališča, 5. 5. 2022

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

PISO splošno, pobude, predlogi, 28. 4. 2022

PISO Ceste, 21. 4. 2022

PROGRAM:
- analiza lastništva parcel pod občinskimi cestami, priprava poročil na klik (NOVO!),
- urejanje podatkov BCP in pripravo končne datoteke za oddajo na DRSI,
- vodenje katastra prometne signalizacije,
- priprava nalogov/dovoljenj za zapore,
- uvoz poljubnih slojev v različnih formatih (SHP, DWG…).

PISO Lokacijska informacija, 14. 4. 2022

PROGRAM:
- aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo Katastra nepremičnin (KN) in ukinitev zemljiško-katastrskega prikaza (ZKP),
- prenos OPN na zemljiško-katastrski načrt (ZKN),
- nova oblika lokacijske informacije (ukinitev potrdila o namenski rabi),
- prehod na uporabo tedensko osveževanih podatkov o režimih in varovanjih.

PISO Komunalni prispevek, 7. 4. 2022

PROGRAM:
- več namenskih rab na eni odločbi,
- upoštevanje obstoječe in nove komunalne opreme,
- vpisovanje oprostitev

PISO Turistična taksa, 31. 3. 2022

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO spletni seminar - Prenos namenske rabe na kataster nepremičnin, 24. 3. 2022

PROGRAM - predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in katastrom nepremičnin,
- vzpostavitev katastra nepremičnin,
- tehnična posodobitev grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta,
- predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih,
- pričakovane težave in dileme.

PISO spletni seminar - REN (Register nepremičnin), 17. 3. 2022

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah. V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. Na spletnem seminarju bo predstavljeno:
• struktura podatkovne zbirke in njena vsebina,
• načini spreminjanja podatkov v registru,
• pomen storitve Vzdrževanje namenske rabe za REN, ki jo uporablja 88 občin

PISO webinar - PISO Plus, 10. 3. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

PISO spletni seminar - REN (Register nepremičnin), 3. 3. 2022

Register nepremičnin je javna zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah. V registru nepremičnin so prevzeti podatki popisa, podatki zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige in nekaterih drugih javnih evidenc, ter podatki, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. 

PISO webinar - PISO Plus, 24. 3. 2022

Podrobnejša predstavitev paketa PISO Plus in ugodnosti povezane z njim.

PISO webinar - NUSZ 2022, 17. 2. 2022

Nasveti za urejanje evidence NUSZ. Pregled možnosti aplikacije. Kako urediti naslove z napakami, pravilen vnos podatkov, lokacijska poizvedba nasveti in velik poudarek na vaših vprašanjih, ki jih lahko pošljete vnaprej.

PISO webinar - Kategorizacija občinskih cest, 10. 2. 2022

Podrobnejša predstavitev projekta Ureditve kategorizacije občinskih cest.

Vsebina:
-    razlogi za spremembo kategorizacije,
-    merila za kategorizacijo,
-    postopek spremembe kategorizacije,
-    prednosti in posledice urejene kategorizacije.

PISO webinar - NUSZ 2022, 3. 2. 2022

Nasveti za urejanje evidence NUSZ. Pregled možnosti aplikacije. Kako urediti naslove z napakami, pravilen vnos podatkov, lokacijska poizvedba nasveti in velik poudarek na vaših vprašanjih, ki jih lahko pošljete vnaprej.

PISO webinar - DRABA v povezavi z množičnem vrednotenjem nepremičnin, 27. 1. 2022

Vsebina:
- splošno o projektu DRABA,
- problematika lastništva parcel ob občinskih cestah,
- povezava z množičnim vrednotenjem nepremičnin.

PISO webinar: Pregled 2021 in načrti 2022, 20. 1. 2022

Vsebina:
- Ključne novosti prenovljenega vmesnika,
- PISO Administracija - sledljivost GDPR in obdelava podatkov,
- Transformacija D96, vključevanje in ažuriranje podatkov,
- ZUreP-3, Kataster nepremičnin, ZMVN-1,
- PISO Plus,
- Portal pokopališča, GJS, BCP.

PISO webinar - ZK GJI (strokovni seminar), 13. 1. 2022

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) je uradna evidenca v upravljanju Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).

Občine se kot upravljavci infrastrukturnih omrežij - skupaj s svojimi koncesionarji - (ceste, vodovod, kanalizacija, elektronske komunikacije) soočajo z določenimi zapleti in nejasnostmi.

Skupaj s predstavniki GURS bomo poskušali te nejasnosti razrešiti na strokovnem seminarju v četrtek, 13. 1. 2022, ob 10:00.

OKVIRNI PROGRAM:
- vključevanje podatkov v Prostorski informacijski sistem občin PISO (Jaka Šimnovec, Realis)
- zakonska podlaga, postopek vpisa podatkov v ZK GJI, najpogostejše težave pri vpisu in kontroli elaboratov (Darja Tibaut, GURS)
- aktualni postopki priprave elaboratov, AKOS, DRSI (Miha Požauko, Realis)

PISO webinar: Pregled 2021 in načrti 2022, 23. in 30. 12. 2021, 6. 1. 2022

Vsebina:
- Ključne novosti prenovljenega vmesnika,
- PISO Administracija - sledljivost GDPR in obdelava podatkov,
- Transformacija D96, vključevanje in ažuriranje podatkov,
- ZUreP-3, Kataster nepremičnin, ZMVN-1,
- PISO Plus,
- Portal pokopališča, GJS, BCP.

PISO webinar - Izpolnjevanje dolžnosti oddaje podatkov BCP, 16. 12. 2021

Vsebina:
- pregled obveznosti občin,
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastitve, pločniki, naselja, ...) v aplikaciji PISO Ceste,
- novosti pri pregledu baze s strani DRSI,
- pogoste napake pri oddaji,
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI.

PISO NUSZ (interno izobraževanje za uporabnike), 9. 12. 2021

Priprava baze NUSZ v 2022.

Vsebina:
-podatki, kdo jih zagotovi in obdela
-postopki: občina-FURS-Realis
-nasveti za učinkovito uporabo aplikacije
-vaša vprašanja.

Dejanska raba zemljišč pod javno cestno infrastrukturo (DRABA), 25. 11. 2021

Podrobnejša predstavitev projekta Dejanske rabe zemljišč pod javno cestno infrastrukturo.
Vsebina:
- Splošno o projektu DRABA
- obveznost vzpostavitve evidence,
- postopek vpisa v matično evidenco,
- uporabna vrednost rezultatov,
- odnos lastnikov zemljišč do evidence DRABE.

Odprti podatki Slovenije, 18. 11. 2021

Predstavitev osnov Odprtih podatkov Slovenije (OPSI) in PISO storitev povezanih z OPSI.

PISO NUSZ, 11. 11. 2021

Program:
• povzetek MOP priporočil (oktober 2021),
• postopek urejanja podatkov zazidanih stavbnih zemljišč- na stanje REN,
• postopek priprave osnutka evidence nezazidanih stavbnih zemljišč.

PISO Pokopališča, 4. 11. 2021

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

PISO Pokopališča, 4. 11. 2021

Vsebina:
1. Vključitev tematskega sklopa Pokopališča v spletni PISO
2. Fotografiranje nagrobnikov z namenom vključitve fotografij v aplikacijo
3. Izdelava informacijske karte pokopališča

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 28. 10. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

Geovideo cestnega omrežja 21. 10. 2021

Demonstracija prikazovanja geolociranih video posnetkov ter odstalih posnetkov, pridobljenih s sferičnim 360 stopenjskim snemanjem cestnega omrežja v spletnem PISO in namizni aplikaciji PISO Ceste.

Spletni seminar na temo dopisa AKOS-a 14. 10. 2021

Miha Požauko predstavi postopek za uskladitev podatkov elektronskih komunikacij v ZK GJI skladno z zakonom ZEKom-1 (odgovor za poziv AKOSA).

 • Predstavitev sprememb zakonodaje na področju vodenja evidence elektronskih komunikacij v ZK GJI od leta 2018
 • Kako urediti obstoječe podatke v ZK GJI, da bodo skladni z zakonodajo in praktičen prikaz urejenih podatkov
 • Postopek priprave in oddaje elaborata sprememb za vpis v ZK GJI na GURS.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 7. 10. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

PISO - Mnenja, 30. 9. 2021

Demonstracija uporabe PISO-Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 23. 9. 2021

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

Dejanska raba pod občinsko cestno infrastrukturo in

Analiza lastništva pod dejansko rabo, 16. 9. 2021

Vsebina:
• kakšne posledice lahko za občine prinese nova evidenca dejanske rabe zemljišč javne cestne in železniške infrastrukture,
• različne možnosti, ki jih imajo lastniki zemljišč pod evidentiranimi cestami,
• razloge za pravočasno urejanje evidence,
• kako imeti celovit pregled nad aktualnim stanjem
• praktično orodje za celosten vpogled v lastniško stanje in pripravo prioritetnega in terminskega plana za urejanje lastniških razmerij.

Odlok BCP, 9. 9. 2021

Vsebina:
- razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
- postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
- kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Ceste, 2. 9. 2021

Spletni seminar na katerem bomo predstavili delovanje aplikacije PISO - Ceste in prikazali njeno uporabnost pri urejanju evidenc BCP, vertikalne in horizontalne signalizacije, cestnih zapor itd.

PISO Vzdrževanje namenske rabe za REN, 26. 8. 2021

Program:
• predstavitev evidence REN in njen pomen,
• priprava podatke namenske rabe za vpis v REN in možnost urejanja namenske rabe zemljiškim parcelam,
• pregled sprememb.

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 19. 8. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

Prenos namenske rabe na zemljiškokatastrski načrt, 12. 8. 2021

 • Predstavitev razlik med zemljiškokatastrskim prikazom in načrtom.
 • Pomen položajne skladnosti zemljiškega katastra in grafičnega sloja namenske rabe.
 • Predstavitev izvedbe prenosa namenske rabe na praktičnih primerih.
 • Pričakovane težave (odstopanje deležev in vsote površin).

PISO - NUSZ, 5. 8. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-NUSZ. 

PISO - Komunalni prispevek, 29. 7. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO Plus - paket razširitev in ugodnosti, 22. 7. 2021

Predstavitev novosti v ponudbi - PISO Plus, ki s posebno ugodnostjo -50% združuje naslednje storitve:

1. Dodatnih 30 ur/leto (2,5 ure/mesec) za ažuriranje, vključevanje in pripravo podatkov ter strokovno pomoč.
2. Zgodovinski arhiv parcel in lastništva (Verzija 2).
3. Podpora za zbiranje razvojnih pobud občanov.
4. Izsek iz kartografskega dela po principu »kopija je enaka originalu«.
5. Aplikacija PISO GIS 3D LiDAR za pregledovanje oblaka točk.
6. Dodatnih 50 GB strežniškega pomnilnika za podatke in ustrezno povečanje kapacitet sistema.
7. Brezplačna udeležba na strokovnih seminarjih in webinarjih.
8. PISO vtičnik na vaši spletni strani.
9. Posebni popusti (-15%) pri naročanju drugih storitev.

PISO Lokacijska informacija, 15. 7. 2021

Predstavitev aplikacije PISO-Lokacijska informacija.
Program: Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija: izdelava dokumentov (potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija) in kartografskih prilog.

PISO - Pokopališča, 8. 7. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

Kaj zmore PISO.Desktop, 1. 7. 2021

Vsebina:

 • tehnične značilnosti,
 • uvozi in izvozi datotek,
 • geometrijska poizvedba,
 • tiskanje kart,
 • ...

ODLOK-BCP, 24. 6. 2021

Vsebina:

 • razlogi za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • merila za kategorizacijo občinskih cest ter tipi sprememb,
 • postopek za spremembo in dopolnitev kategorizacije občinskih cest,
 • kratka predstavitev novelacije navodila občinam za pripravo spremembe odloka o kat. ob. cest (NA 0039/R2), ki velja od 1. 1. 2021 dalje.

PISO Gospodarske javne službe, 17. 6. 2021

Predstavitev naše najnovejše aplikacije PISO Gospodarske javne službe, ki omogoča:

 • Vodenje in vzdrževanje evidence vodovodnega omrežja (vodomeri, omrežje, povezljivost s sistemi za daljinsko odčitavanje),
 • Popis stanja s spletno mobilno aplikacijo PISO Web GJS,
 • Vodenje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (način odvajanja, greznice, MKČN … ),
 • Vodenje in vzdrževanje evidence streh,
 • Povezljivost z ostalimi evidencami in aplikacijami (PISO Pokopališča, PISO Splošni katastri … ),
 • Povezljivost z računovodskimi programi in dokumentnimi sistemi (ODOS, VBIT, BASS, SAOP, GRAD, CADIS …),
 • Podporo za poročanje IJSV.

Arhivski letalski posnetki, 10. 6. 2021

Kratka predstavitev na temo arhivskih letalskih posnetkov.

Na seminarju smo si ogledali postopek obdelave posnetkov, natančnost prostorskega umeščanja ter uporabno vrednost le-tega. 

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

Analiza lastništva pod dejansko rabo občinskih cest, 3. 6. 2021 

Spletni seminar glede urejanja lastništva pod kategoriziranimi občinskimi cestami. Na seminarju smo predstavili:
-vpliv podatka o dejanski rabi na urejanje lastništva pod kategoriziranimi obč. cestami,
-možnosti za lastnike zemljišč,
-razlogi za pravočasno urejanje,
-predstavitev praktičnega orodja za vpogled v lastniško stanje pod kategoriziranimi obč. cestami
-odgovorili na vaša vprašanja na temo.
Pridružila se nam je tudi ga Tadeja Vengar iz DRSI in z nami delila svoje izkušnje glede problematike.

PISO Turistična taksa, 27. 5. 2021

PROGRAM:
- predstavitev aplikacije PISO.Desktop,
- zakonska podlaga za obračun pavšalne turistične takse (PTT),
- vzpostavitev evidence na podlagi uradnih evidenc,
- obračun in vzdrževanje.

PISO Evidenca stavbnih zemljišč in NZS za NUSZ, 20. 5. 2021

Predstavitev vzpostavitve nepozidanih stavbnih zemljišč za odmero takse na neizkoriščena stavbna zemljišča kot izhaja iz ZUreP-2, 234. člen, (Ul RS, št. 61/17) s pomočjo namenske aplikacije. Namen evidence je prostorsko načrtovanje, ugotavljanje dejanskega stanja v prostoru, načrtovanje komunalne opreme, izvajanje ukrepov zemljiške politike in vrednotenje stavbnih zemljišč.

Vzpostavljena evidenca je osnova za načrt preskrbe z zemljišči.
Vzporedno se lahko vzpostavi tudi evidenca nezazidanih stavbnih zemljišč za odmero NUSZ.

Urejanje BCP s PISO-Ceste, 13. 5. 2021

PROGRAM: 
- pregled podatkov, ki se vodijo v bazi BCP,
- prikaz posodabljanja podatkov o posegih na cestnem omrežju (preplastive, pločniki, ...),
- priprava končne datoteke za pošiljanje na DRSI,

PISO Administracija, 6. 5. 2021

PROGRAM:
- vključevanje internih uporabnikov in pravic,
- prevzem podatkov,
- pregled dostopov GDPR,
- obdelava CRP.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 29. 4. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO Splošni katastri, 22. 4. 2021

Predstavili bomo aplikacijo PISO Splošni katastri in njena orodja za preprosto upravljanje s prostorskimi podatki:

-izdelava strukture in uvoz podatkov,
-urejanje podatkov: grafični in opisni del,
-izvoz podatkov,
-objava v spletnem pregledovalniku.

PISO NUSZ, kako do urejene evidence, 15. 4. 2021

Predstavitev prednosti aplikacije PISO NUSZ, kako zagotoviti skladnost s priporočilom FURS..

PISO Evidenca nepremičnin (osnove), 8. 4. 2021

PROGRAM

1. PISO.Desktop - "hibridno" okolje med Spletnim pregledovalnikom PISO in namiznim GIS orodjem

2. PISO Evidenca nepremičnin (pravna podlaga za vzpostavitev)

3. Vzpostavitev baze na podlagi uradnih evidenc

4. Funkcionalnosti

PISO Mnenja, 1. 4. 2021

Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO + Dokumentni sistemi, 25. 3. 2021

PROGRAM

1. Splošna predstavitev povezave,
2. Uporabni vidiki in primeri,
3. Predlogi, ideje – podrobnosti vzpostavitve.

PISO Pokopališča, 18. 3. 2021

Delo z aplikacijo PISO-PO.

Prehod PISO na nov koordinatni sistem, 4. 3. + 11. 3. 2021

PROGRAM
Postopek prehoda PISO na nov koordinatni sistem D967TM:
- razlogi za prehod,
- obseg transformacije,
- tehnika izvedbe prenosa,
- rezultati prehoda na nov koordinatni sistem.

PISO - Komunalni prispevek, 18. 2. + 25. 2. 2021

Peter Poljšak Klaus predstavi delo z aplikacijo PISO-Komunalni prispevek. 

PISO - CESTE, 11. 2. 2021

Aljaž Golob predstavi aplikacijo PISO-CESTE. 

Program:

 • Predstavitev aplikacije,
 • urejanje in izvoz baze BCP,
 • urejanje vertikalne in horizontalne signalizacije,
 • problematika urejanja lastništva pod kategoriziranimi cestami,
 • odgovori na vprašanja.

PISO - Pokopališča, 21. 1. 2021

Maša Jančič predstavi funkcionalnosti namizne aplikacije PISO-Pokopališča.

PISO - Spletni pregledovalnik, skrajšani seminar, 17. 12. 2020

Jaka Šimnovec predstavi PISO Spletni pregledovalnik ter prenovo vmesnika.

Program
1. PISO Portal
2. Zasnova
3. Novosti prenovljenega vmesnika
4. Zvijače, nasveti

PISO - Lokacijska informacija, 26. 11. 2020

Miha Klemenčič predstavi PISO-Lokacijsko informacijo in z njo povezana PISO-Mnenja.

Program:

1. Demonstracija uporabe PISO - Lokacijska informacija pri izdelavi dokumentov in kartografskih prilog.

2. Nadgradnja aplikacije s "preseki v živo" z vsemi varstvenimi režimi in varovalnimi pasovi, ki so vključeni v centralno podatkovno bazo PISO in se tedensko osvežujejo.

3. Demonstracija uporabe PISO - Mnenja pri preverjanju skladnosti projektne dokumentacije z izvedbenim prostorskim aktom.

PISO NOVOSTI, 12. 11. 2020

PISO ekipa v sodelovanju s podjetjem ZaVita predstavi novosti.

Program:
1. Evidenca stavbnih zemljišč (ESZ) s pripravo razvojnih stopenj po ZUreP-2 in uporaba pri NUSZ - Ana Stiplošek, Realis, d.o.o.
2. Prenos OPN na ZKN - Blaž Kralj, Realis, d.o.o.
3. Analiza zemljišč pod cestnim svetom - Aljaž Golob, Realis, d.o.o.
4. Operativni programi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – prednosti njihove priprave - Klemen Strmšnik, ZaVita d.o.o.
5. Novosti v postopkih CPVO za Občinske prostorske načrte - Sabina Cepuš, ZaVita d.o.o.

PISO SEMINAR: Interni uporabnik

Osnovni seminar namenjen občinskim uporabnikom in ostalim imetnikom internega dostopa, ki želijo osvojiti delo s PISO Spletnim pregledovalnikom. Vsebuje vse pomembne novosti zadnjih let, poudarek je na funkcionalnem delu, splošnih vsebinah ter posebnostih internega dostopa (temeljne prostorske evidence in operacije, prebivalci, poslovni subjekti...).

Program
 1. Uvod
 2. PISO Portal
 3. Uporabniški vmesnik (karta, vsebine, pozvedbe, iskanja, tiskanje, merjenje,...)
 4. Zaznamki
 5. Koordinatna osnova in geolokacija
 6. Mobilni dostop
 7. Vsebinski pregled
 8. Napredna uporaba s praktičnimi primeri (moji pogledi, moji tematski sklopi, možnosti lokacijske in geometrijske poizvedbe)
 9. Nasveti za lažje delo, pogosta vprašanja
 10. Praktične naloge (reševanje praktičnih nalog na računalnikih)
Lokacija in potek izobraževanja

Ob prijavi prejmete natančna navodila za dostop. Za parkiranje je poskrbljeno. Za vsakega udeleženca je zagotovljen osebni računalnik, delovno gradivo ter prigrizek z napitki med odmorom.

Cena

Cena seminarja je 95,00 EUR brez DDV (z DDV 115,90 EUR). Občine vključene v PISO imajo popust v višini 20%. V primeru prijave več udeležencev iz iste organizacije za posamezen termin, se upošteva dodaten popust razviden iz spodnje preglednice:

udeleženci iste organizacije popust 
število oseb 2,3 10% 
število oseb 4 ali več 20% 
Splošni pogoji

Prosimo preberite si Splošne pogoje, ki veljajo za izvedbo seminarjev.

Prijava