Vsebinski sklopi

Povezave do opisov posameznih vsebinskih sklopov ter ostalih modularnih rešitev povezanih s posameznimi tematikami najdete na desni strani.

Zemljiški kataster

Zemljiški kataster je temeljna nepremičninska evidenca o zemljiščih, pri čemer je najmanjša enota v pravnem prometu z zemljišči parcela. To je strnjeno zemljišče z evidentirano mejo in določeno številko, ki leži znotraj katastrske občine ter pripada istim lastnikom. Pravno varovanje nepremičnin v njihovem obsegu, glede na evidenco zemljiškega katastra, zagotavlja zemljiška knjiga.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Kataster stavb

Kataster stavb je evidenca podatkov o stavbah in delih stavb. Skupaj z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo tvori temeljne evidence o nepremičninah. Vsebuje grafične in opisne podatke za vse stavbe in njihove dele.

klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Občinski prostorski načrt
 • možnost javne razgrnitve oz. javne objave aktov v sprejemanju ali že sprejetih
 • prikaz območja namenske rabe v ustrezni barvi in z napisom
 • prikaz ostalih vsebin (območja OPPN, drugi pogoji posegov v prostor...)
 • izpis podrobnih podatkov o vsebinah na izbrani lokaciji
 • povezava na tekstualne dele ali grafične priloge občinskih prostorskih aktov
 • iskanje območja glede na naziv prostorskega akta ali po drugih kriterijih  
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Centralni register prebivalcev*
 • barvanje hišnih številk glede na število prijavljenih prebivalcev
 • prikaz števila prijavljenih prebivalcev na hišnih številkah
 • izpis prijavljenih oseb z dodatnimi podatki za izbrano hišno številko
 • osnovno iskanje prebivalcev po imenu ali priimku
 • podrobno iskanje prebivalcev glede na različne kriterije (naslov, status, spol, leto rojstva...)
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo
Cestno omrežje z Banko cestnih podatkov
 • prikaz državnih, občinskih in gozdnih cest
 • prikaz šifre in kategorije občinske ceste
 • izpis osnovnih in podrobnih podatkov BCP za izbran odsek in stacionažo
 • seznam vseh občinskih cestnih odsekov
 • iskanje lokacije glede na cestni odsek in stacionažo
klikni za povečavo klikni za povečavo klikni za povečavo

*na voljo samo internim uporabnikom

Aplikacije


PISO Plus NOVO
Paket razširitev in ugodnosti
PISO Javna razsvetljava
Upravljanje z omrežjem in izdelava Načrta razsvetljave
PISO Mnenja
Preverjanje skladnosti z akti
PISO Dejanska raba cest
Vzpostavitev in vzdrževanje ob širitvah cest, spremenjenih potekih ...
PISO Evidenca stavbnih zemljišč NOVO
Vzpostavitev in vzdrževanje ob spremembah (GD in širitve SZ)
PISO Turistična taksa
Najhitreje do evidence in odmere
PISO + Dokumentni sistemi
Povezava občinskega dokumentnega sistema s PISO-m
PISO Ceste
BCP, zapore, geovideo horizontalna in vertikalna signalizacija
PISO Evidenca nepremičnin
Evidenca nepremičnin (lastnina, služnost, neprofitna stan.)
PISO Splošni katastri
Katastri (parkirišča, greznice, oglasne table, strehe ...)
PISO Komunalni prispevek
Komunalni prispevek (odločbe po uradni dolžnosti, GD)
PISO Lokacijska informacija
Lokacijska informacija in potrdilo o namenski rabi (PNR)
PISO NUSZ
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (objekti + nezazidana)
PISO Pokopališča
Pokopališča (pokopališča, grobovi, najemniki, računi, pogodbe)
PISO Pobude in spremembe OPN
Pobude za spremembo namenske rabe (opredelitev in vodenje)
PISO REN
Vzpostavitev in vzdrževanje namenske rabe za REN
PISO Mobilni
GPS podpora in sledenje, polna PISO funkcionalnost na terenu
PISO GIS 3D LiDAR
Pregledovalnik oblaka točk + strokovne podlage
PISO Energetsko knjigovodstvo
Učinkovit pregled porabe po Uredbi o upravljanju z energijo

 

 


© Realis d.o.o. Vse pravice pridržane. Uporabljajo se piškotki. Pogoji uporabe.